Blog Martine Schwagermann

Commitment werknemer bij verbetertraject

Juridisch, 11 februari 2022

Veel werkgevers hebben wel eens te maken gehad met onvoldoende functionerende werknemers. Voordat een werkgever tot ontslag over kan gaan, moet de werknemer de mogelijkheid hebben gekregen zich te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van een verbetertraject, waarin de verbeterpunten en doelen worden benoemd. Het komt geregeld voor dat de werknemer weigert een dergelijk formulier te ondertekenen omdat hij/zij het niet eens is met de genoemde verbeterpunten en/of doelen. Maar hoelang moet je als werkgever doorpraten en wanneer mag tot ontslag worden over gegaan? Recentelijk heeft de Rechtbank Midden-Nederland hierover een uitspraak gedaan.

In deze zaak betreft het een werkneemster die onvoldoende functioneerde. Van dit disfunctioneren heeft de werkgever een goed dossier bijgehouden. Aan de werkneemster wordt vervolgens voorgesteld een verbetertraject te volgen. Aan het verbetertraject stelt de werkgever de eis dat de werkneemster zich daaraan committeert. Na veel gesprekken neemt de werkneemster het verbetertraject in overweging, maar voegt daaraan wel de mededeling toe dat zij ervan overtuigd is haar werk goed te doen. De werkgever blijft aandringen op commitment van de werkneemster en vraagt haar voorbeelden te beschrijven waarin de eerder besproken knelpunten aan de orde zijn geweest en zij in die situaties anders had kunnen handelen. Als de werkneemster dat vervolgens niet doet, concludeert de werkgever dat er geen sprake is van een werkelijk commitment van de werkneemster aan het verbetertraject. Daarop besluit de werkgever om aan de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

De kantonrechter is van mening dat de werkgever voldoende heeft aangetoond dat verbetering van het functioneren van de werkneemster noodzakelijk is. Aan de werkneemster kan worden verweten dat zij zich niet voldoende heeft gecommitteerd aan het voorgestelde verbetertraject. Omdat bleek dat de werkneemster zich niet wilde committeren aan het verbeterplan, hoefde deze volgens de kantonrechter dus niet te worden doorlopen en kon er direct ontbinding worden aangezegd.

Tip voor de praktijk: ga bij uw disfunctionerende werknemer dus eerst na of hij/zij zich gecommitteerd heeft aan het verbetertraject, alvorens deze wordt gestart. Als de werknemer hiertoe niet bereid is, hoeft u als werkgever het verbeterplan niet te doorlopen en kan, indien een goed dossier is bijgehouden en hieruit het disfunctioneren kan worden bewezen, direct worden overgegaan tot ontbinding.

Deel dit bericht via