Blog

Cybercrime

Algemeen, 08 december 2022

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de ondervraagde mkb-bedrijven de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met een incident op het gebied van gegevensbeveiliging.

De dreiging is met 20 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Een geslaagd cyberincident kost een mkb-bedrijf in Nederland gemiddeld € 270.000. Ondernemers geven aan dat zij cyberbewustzijn bij medewerkers als een van de grootste risico’s voor cyberveiligheid zien.

W&J AUDIT organiseert in het voorjaar een lezing voor onze cliënten om de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van cyberveiligheid onder de aandacht te brengen en het cyberbewustzijn te vergroten. Onze cliënten ontvangen hierover binnenkort een uitnodiging.

Wijzigingen wetgeving voor bedrijven met onderhanden projecten

Verliezen op onderhanden projecten in opdracht van derden

Voorheen
Bij het bepalen van de omvang van een verlies op een onderhanden project kon een redelijk deel van de indirecte kosten of algemene kosten (de zogenoemde ‘AK’) als onderdeel van de projectkosten worden meegenomen.

Nieuwe richtlijnen
Het is niet langer toegestaan om bij het bepalen van de omvang van een verlies op een onderhanden project een redelijk deel van de indirecte kosten of algemene kosten (de zogenoemde ‘AK’) als onderdeel van de projectkosten mee te nemen indien deze kosten niet toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project. Voor het bepalen van de omvang van een verlies op een onderhanden project wordt nu verwezen naar RJ 252.405 inzake verlieslatende contracten.

Presentatie onderhanden projecten in de winst-enverliesrekening

Voorheen
Zolang een project nog niet was voltooid, werden de projectopbrengsten als netto-omzet of als wijziging in onderhanden projecten in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd.

Nieuwe richtlijnen
Projectopbrengsten dienen als netto-omzet te worden verantwoord. Het is niet langer toegestaan projectopbrengsten als wijziging in onderhanden projecten te presenteren.

De RJ verwacht dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de projectopbrengsten als netto omzet en de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen wordt verbeterd. Volledigheidshalve wordt benadrukt dat de post ‘Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk’ zoals opgenomen in het Besluit modellen jaarrekening geen betrekking heeft op onderhanden projecten in opdracht van derden zoals weergegeven in RJ 221. Deze post heeft betrekking op voorraden binnen het toepassingsgebied van RJ 220.

Presentatie onderhanden projecten in de balans

Voorheen
De mogelijkheid om het saldo van alle onderhanden projecten als één totaal in de balans te presenteren als alternatief voor de presentatie per onderhanden project.

Nieuwe richtlijnen
Indien het saldo van een onderhanden project:

  • Een debetstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als een actief; en
  • Een creditstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als een verplichting.

De voorheen toegestane alternatieve presentatiewijze acht de RJ niet langer aanvaardbaar, omdat deze onvoldoende inzicht geeft in de balansposities. Voorts is deze presentatiewijze niet in lijn met de algemene bepalingen ten aanzien van het salderen van balansposten.

Deel dit bericht via