Blog Frans Jetten

Uitfaseren Pensioen in Eigen beheer

Pensioenadvisering, 04 juli 2016

Afgelopen vrijdag (1 juli) verscheen de lang verwachte brief van Wiebes over het afschaffen (uitfaseren) van het Pensioen in Eigen Beheer. De voorgenomen internetconsultatie is van de baan omdat hij meent inmiddels voldoende draagvlak te hebben voor zijn plannen. Wiebes wil op Prinsjesdag het wetsvoorstel presenteren als onderdeel van het Belastingplan 2017. Voor de afkoop is gekozen voor een termijn van 3 jaar. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag van 34,5 %. Voor 2018 en 2019 bedragen deze percentages respectievelijk 25 en 19,5. Wie niet kan of wil afkopen kan geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde van de pensioenvoorziening en overstappen naar de spaarvariant. Verdere opbouw is na 2016 hoe dan ook niet meer mogelijk.

Afstempelen
Indien Wiebes er in slaagt zijn plannen tijdig door het parlement te loodsen dan kan er vanaf 1 januari 2017 geen opbouw van PEB meer plaatsvinden. Omdat de bewindsman graag zoveel mogelijk van deze regelingen ziet verdwijnen komt hij met een tegemoetkoming. In 2017 kunnen Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s) hun PEB afstempelen van de commerciële waarde naar de fiscale waarde. Dit kan plaatsvinden zonder de vervelende fiscale consequenties die normaliter aan het afzien van pensioenrechten kleven. Dit afstempelen heeft als prettig neveneffect dat uitkeren van dividend (mits er buiten de fiscale pensioenreserve voldoende eigen vermogen aanwezig is) voor veel DGA’s weer mogelijk is. Indien niet wordt afgestempeld dan blijven de pensioenrechten, zoals ze eind 2016 zijn opgebouwd, onveranderd in stand net als de bijbehorende problemen op het gebied van dividenduitkeringen.

Toestemming Partner
Omdat het afstempelen ook consequenties heeft voor het nabestaandenpensioen kan dit niet zonder medewerking van de partner van de DGA. Zo nodig zullen hier aanvullende afspraken over gemaakt moeten worden.

Keuzes
Na het afstempelen zijn er voor de DGA twee keuzes: Overstappen naar de zogenaamde spaarvariant (in eerdere brieven OSEB genaamd) of afkopen van het pensioen. Voor de afkoop is gekozen voor een overgangstermijn van 3 jaar. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag (de fiscale reserve per 31-12-2015) van 34,5 %. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% komt dit neer op een heffing van ca 34%. Voor 2018 en 2019 bedragen de kortingspercentages respectievelijk 25 en 19,5 (feitelijke heffing 39% en bijna 42%). Wie niet kan of wil afkopen kan overstappen naar de spaarvariant die er van uit gaat dat de aanwezige (fiscale) reserve vanaf pensioendatum in 20 jaar wordt uitgekeerd.

Afwegingen
In 2017 zullen veel DGA’s dus voor een keuze komen te staan inzake de toekomst van hun PEB. Bij de keuzes die gemaakt worden zal onder andere rekening moeten worden gehouden met de leeftijd van de DGA, de positie van de partner, de hoogte van de overige (verwachte) inkomensbestanddeel en in de toekomst, de over pensioenuitkeringen verschuldigde ZVW bijdrage en de heffing in box 3 indien het pensioen wordt afgekocht.

Voordat tot een weloverwogen afweging kan worden gekomen is het noodzakelijk om alle ins en outs van het wetsvoorstel te kennen. Daarbij moet onder meer duidelijk worden hoe moet worden omgegaan met reeds ingegane pensioenen, uitstel of vervroegen van uitkeringen en andere aanverwante problematieken.

Alhoewel de richting inmiddels duidelijk is zullen we voor een definitieve keuze nog even geduld moeten hebben tot na Prinsjesdag. Op zich is er ook geen haast mee want een en ander kan hoe dan ook pas op zijn vroegst in 2017 geregeld worden.

Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van dienst.

Gerard van der Lelie (g.lelie@worrellietten.nl) Frans Jetten (f.jetten@worrellietten.nl)

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Pensioenadvisering