Blog Martine Schwagermann

Uitstel van betaling

Juridisch, 27 oktober 2014

Hoewel de economie een broos herstel laat zien, kampen nog vele ondernemingen met (acute) liquiditeits – en solvabiliteitsproblemen. Er bestaan diverse regelingen om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen. Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden om u als ondernemer wellicht het hoofd te bieden.

Algemeen uitstelbeleid  voor ondernemers
Onder de volgende voorwaarde verleent de Belastingdienst uitstel van betaling wegens betalingsmoeilijkheden. De totale duur van de betalingsregeling is 12 maanden, te rekenen vanaf de laatste vervaldag van de belastingaanslag. Hierbij houdt de ontvanger wel rekening met diverse omstandigheden, zoals: aard en omvang van de belastingschuld, de liquiditeits – en vermogenspositie van de onderneming en het aangifte – en betalingsgedrag in het verleden. Daarnaast kan de ontvanger als voorwaarde stellen dat de onderneming nieuwe en andere financiële verplichtingen bijhoudt. Tot slot moet ook zekerheid worden gesteld.

Bijzonder uitstelbeleid voor ondernemers
De ontvanger kan voor een langere periode dan een jaar uitstel verlenen zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid wordt gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een door een derde deskundige opgestelde verklaring worden verstrekt. Uit deze verklaring dient te blijken dat het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen en dat deze betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn. In de verklaring wordt tevens beschreven dat de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip zullen worden opgelost en er sprake is van een levensvatbare onderneming. De ontvanger kan bij het verlenen van dit bijzonder uitstel nadere voorwaarden in de vorm van zekerheden stellen.  Kan geen zekerheid worden gesteld, dan hoeft dat overigens het uitstel niet in de weg te staan.

Kort uitstel voor ondernemers voor maximaal € 20.000
Op schriftelijk of telefonisch verzoek kan uitstel voor maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de aanslag worden gevraagd. Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • de totale openstaande schuld bedraagt minder dan € 20.000;
  • er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
  • er staan geen vergrijpboeten open;
  • er is voor dezelfde of een andere belastingaanslag geen uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen verleend;
  • het verzoek betreft niet een voorlopige aanslag die is opgelegd in het jaar waarop die aanslag betrekking heeft en in meerdere termijnen mag worden betaald, en;
  • er is geen sprake van een aangifteverzuim.

Als de ondernemer op grond van de hiervoor genoemde voorwaarden in aanmerking komt voor kort uitstel van betaling, dan vervalt de betalingsverzuimboete als sprake is van een aangiftebelasting (omzetbelasting, loonheffingen).

Uitstelbeleid voor ex-ondernemers
Deze regeling houdt in dat een betalingsregeling wordt verleend voor een periode van ten hoogste 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden zal de ontvanger een langere termijn dan 12 maanden geven. Als uit het verzoek om uitstel blijkt dat de belastingschuldige over onvoldoende betalingscapaciteit beschikt om binnen 12 maanden de schuld te betalen, dan neemt de ontvanger het verzoek ambtshalve in behandeling als een verzoek om kwijtschelding. Bij de beoordeling wordt de hele belastingschuld in behandeling genomen.

Saneringsbeleid voor ondernemers
Dit vindt plaats als er een akkoord met (bijna) alle schuldeisers is waarbij gedeeltelijke betaling van de diverse belastingschulden (inclusief bestuurlijke boeten, renten en kosten)  tegen finale kwijting heeft plaatsgevonden en alle gestelde zekerheden zijn uitgewonnen. De ontvanger verleent hieraan medewerking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het te ontvangen deel van de belastingschuld bedraagt ten minste het dubbele percentage van hetgeen aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd;
  • de belastingschuld  heeft een substantiële omvang, zowel absoluut als relatief en heeft  ten minste dezelfde omvang als kan worden verkregen door executie;
  • de ontvanger in geen enkel opzicht wordt achtergesteld bij gelijk bevoorrechte schuldeisers;
  • fiscale verplichtingen, die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding worden  tijdig en volledig nagekomen.

Tot slot dient, na de totstandkoming van het akkoord,  sprake te zijn van een levensvatbare onderneming als deze wordt voortgezet.

De ontvanger verleent geen medewerking aan een saneringsakkoord als een of meer schuldeisers  het gedeelte van hun vordering dat niet wordt voldaan, niet kwijtschelden, maar overdragen aan een derde of omzetten in aandelenkapitaal of in een andere vorm van vermogen. Voorts verleent de ontvanger geen medewerking als een aantal crediteuren een zodanige positie inneemt dat ze niet tot een akkoord hoeven toe te treden om (een deel van) hun vordering te kunnen innen.

Heeft uw onderneming acute betalingsproblemen, dan bestaan er diverse regelingen om uw liquiditeitspositie – en of solvabiliteitspositie te waarborgen. Graag adviseren wij u daarin, zodat de fiscus u tegemoet komt in tijden van crisis.

mr. Martine A. Schwagermann FB

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u concrete vragen heeft of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Martine Schwagermann.

Deel dit bericht via