Blog Frans Jetten

Verlengen van uw pensioenregeling

Pensioenadvisering, 20 oktober 2021

De meeste pensioenregelingen hebben een vaste looptijd van 5 jaar. Als uw overeenkomst met de pensioenverzekeraar binnenkort eindigt dan is het tijd voor actie. Niet alleen is dat het moment om de overeenkomst met de uitvoerder onder de loep te nemen, ook kan kritisch worden gekeken naar de pensioenregeling als zodanig. Een pensioenregeling is immers één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers. Het is daarom belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Goede communicatie met uw medewerkers is daarbij essentieel. Zij zullen immers met een eventueel gewijzigde pensioenregeling moeten instemmen.

Pensioenakkoord

Een extra complicerende factor is dat veel van de huidige pensioenregelingen in de komende jaren niet meer mogelijk zijn. Halverwege 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen werknemers (bonden), werkgevers en de overheid. In dit akkoord staat het voornemen beschreven om het pensioenstelsel in Nederland zeer drastisch te hervormen. Zo verdwijnt de middelloonregeling volledig en is een stijgende staffel alleen nog mogelijk voor het huidige personeel. Op dit moment is het de verwachting dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2023 ingaat (met voor sommige zaken een overgangstermijn van 4 jaar). Maar voor een verlenging per 1 januari 2022 kan het handig zijn om alvast op de nieuwe wetgeving voor te sorteren.

Het proces

Net als bij het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling gaat aan het verlengen ook een adviestraject vooraf.

Allereerst vindt een inventarisatie van de huidige regeling plaats. Denk hierbij onder andere aan de prestaties van de verzekeraar, de hoogte van de toezegging, de betaalbaarheid van de kosten (nu en in de toekomst) de samenstelling van het werknemersbestand en eisen ten aanzien van de uitvoerder (bijvoorbeeld beleggingsbeleid en duurzaamheid). Maar ook dient beoordeeld te worden of er een (verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is.

Vervolgens vindt er een analyse plaats van de geïnventariseerde informatie. Past de huidige pensioenregeling nog wel bij de organisatie en wat moet er eventueel  aangepast worden. Heeft u bijvoorbeeld momenteel een middelloonregeling, dan zal de premie bij verlenging (als gevolg van de huidige lage rentestand) fors stijgen. Mede gelet op het pensioenakkoord is de overstap naar een beschikbare premieregeling dan een voor de hand liggende keuze. Hierna wordt getoetst welke uitvoerders het beste aansluiten bij de geformuleerde conclusies.

Voordat er een nieuwe regeling tot stand kan komen zullen de medewerkers er mee akkoord moeten gaan. Afhankelijk van de omvang van de onderneming zal de Ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of elke individuele werknemer geïnformeerd objectief en volledig geïnformeerd moeten worden. Afhankelijk van de soort en omvang van de wijziging kan compensatie van (een deel van) de medewerkers onderdeel zijn van het proces. Bedenk dat uiteindelijk iedere werknemer afzonderlijk moet instemmen met de wijzigingen. Heldere en open communicatie is daarbij essentieel.

Als laatste zal de nieuwe regeling goed moeten worden vastgelegd. De pensioen- en uitvoeringsovereenkomst worden door de pensioenuitvoerder aangeleverd. Maar eventuele individuele afspraken met werknemers, zoals compensatie, zullen separaat goed vastgelegd moeten worden en door alle betrokken partijen ondertekend (soms ook door de partner).

Tot slot

Aan het eind van de rit is een duidelijke presentatie van de nieuwe regeling en de wijzigingen ten opzichte van de oude regeling essentieel. Ook een uitleg over de individuele keuzemogelijkheden van de medewerker (zoals extra bij sparen, risicobereidheid en beleggingsbeleid) is van groot belang.

Pensioenadvies Zoetermeer helpt u graag met het uitvoeren van het verlengingstraject. Graag gaan we vrijblijvend met u in gesprek om te komen tot een passende offerte.

Deel dit bericht via