Arbeidsrecht diensten

 • Proactief inspelen op steeds veranderende wet- en regelgeving
 • Preventief risico’s beheersen en kosten besparen
 • Praktisch toepasbaar advies
 • Binnen 24 uur een concreet antwoord op uw vraag
 • Inzicht in nieuwe kansen en ontwikkelingen

Uw arbeidszaken op orde

Een volstrekt heldere arbeidsovereenkomst en een toelichtend personeelshandboek of huishoudelijk reglement zijn een belangrijke basis voor een goede samenwerking. Maar daarmee bent u er nog niet. Dossieropbouw is, zeker gezien de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ), net zo belangrijk. Zonder vastgelegde incidenten is het moeilijker geworden om medewerkers te ontslaan. Ook de inzet van tijdelijke krachten vraagt volgens de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) om een bewuste aanpak met modelovereenkomsten.

Arbeidsrecht is een onderdeel van contractenrecht. Overeenkomsten moeten juridisch waterdicht en volstrekt ondubbelzinnig zijn. Door duidelijke formuleringen voorkomt u interpretatieverschillen die kunnen leiden tot arbeidsconflicten met grote gevolgen. De juridische specialisten van Worrell & Jetten helpen u met deskundige en praktische adviezen al uw arbeidsrechtelijke zaken zorgvuldig te regelen. Wij zorgen voor het opstellen en screenen van juridisch verantwoorde arbeidsovereenkomsten en adviseren u over zorgvuldige dossieropbouw. Als het onverhoopt toch tot conflicten en een rechtszaak komt, staan we u met raad en daad terzijde.

Het belang van een goed personeelsdossier en een goed personeelshandboek wordt onderschat. Ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

Advies over uw personeelshandboek

Experts in arbeidsrecht

Worrell & Jetten helpt u de juiste strategie te bepalen. Onze arbeidsrechtspecialisten zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving. Vanuit nauwe betrokkenheid met uw onderneming komen wij met creatieve en praktische adviezen die tot resultaat leiden en problemen voorkomen. Als conflicten onvermijdelijk zijn, adviseren wij u over de geschilbeslechting of – indien wenselijk – over een oplossing in onderling overleg, met respect voor de werknemer. Wij gaan door waar anderen stoppen om uw doel te bereiken.

Een greep uit onze juridische expertise:

 • Adviseren over arbeidsvoorwaarden
 • Opstellen of screenen van (model)arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken en huishoudelijke reglementen
 • Adviseren over dossieropbouw
 • Onderhandelen, opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten bij beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Aanvragen van ontslag via het UWV
 • Aanvragen van ontslag via de kantonrechter
 • Adviseren en begeleiden bij ontslag op staande voet
 • Adviseren bij arbeidsongeschikte werknemers
 • Adviseren over concurrentie- en relatiebeding
 • Onderzoeken van cao-recht en cao-werkingssfeer
 • Advisering over medezeggenschap (OR)
 • Uitvoeren van due diligence onder medewerkers bij overnames
 • Adviseren over en opstellen van modelovereenkomsten voor zzp-opdrachten (vanwege de Wet DBA)

Experts in contractenrecht

Het vastleggen van afspraken in een schriftelijke overeenkomst heeft meerdere voordelen. Het belangrijkste argument is dat deze overeenkomst bewijst wat er tussen partijen is afgesproken. De arbeidsrechtjuristen van Worrell & Jetten stellen duidelijke en juridisch verantwoorde arbeids- en modelovereenkomsten voor u op of checken deze. Waar nodig scherpen we ze aan, rekening houdend met een goede samenwerking met uw vaste en flexibele werknemers. Wij zorgen ervoor dat afspraken zorgvuldig zijn vastgelegd en alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht. Zo voorkomen we conflicten met grote juridische en andere gevolgen.

Wij zijn u graag van dienst met het opstellen en screenen van de juiste arbeidsovereenkomsten en modelovereenkomsten.

DBA

Indien u werkt met flexibele krachten of zelf zzp’er bent, heeft u volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wellicht modelovereenkomsten nodig. De Wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Worrell & Jetten speelt actief in op de actualiteiten. Wij zijn geheel op de hoogte van de voorwaarden en de toepassing van deze wet. Bepalend zijn de mogelijke gezagsverhouding, de eventuele verplichting van persoonlijke arbeid en de gehanteerde beloning voor de prestatie. De betekenis van dit toetsingskader hebben wij volledig in de vingers, zodat wij u deskundig en praktisch kunnen adviseren. Als werkgever voorkomt u hierdoor het risico op aanslagen Loonheffingen en Premies Werknemersverzekeringen. Als zzp’er voorkomt u dat dergelijke aanslagen op u worden verhaald.

Onze fiscale en juridische specialisten organiseren informerende presentaties en hebben diverse modelovereenkomsten opgesteld die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Wij beoordelen of u kunt volstaan met een modelovereenkomst van de Belastingdienst inclusief aanvullingen of een modelovereenkomst op maat nodig heeft. Deze stellen wij graag voor u op en leggen hem voor aan de Belastingdienst. Dat is een hele zorg minder. Maar dan stopt het niet, wij geven u ook handreikingen om de Wet DBA in de praktijk op de juiste wijze na te leven.

DBA advies

Praktijkrisico’s

Veel werkgevers gaan zelf plakken en knippen in een modelarbeidsovereenkomst, we komen dit vaak tegen! Door onkunde bestaat de kans dat u belangrijke zaken weglaat en zaken onjuist of onvolledig formuleert. In de toekomst kunt u zo voor ongewenste verrassingen komen te staan die met veel emoties gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld aan een nietige proeftijd, een ongewenste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een ongeldig concurrentiebeding. Dit kan u veel tijd en geld kosten!

Een voorbeeld. In arbeidsovereenkomsten wordt regelmatig afgeweken van de voor de werknemer geldende wettelijke opzegtermijn van één maand. Dit is tot op zekere hoogte toegestaan, maar men dient er rekening mee te houden dat schriftelijk moet worden vastgelegd dat voor de werkgever geen kortere opzegtermijn geldt dan het dubbele van die van de werknemer. Handelt de werkgever in strijd met deze regel, dan bestaat voor de werknemer de mogelijkheid de contractuele opzegregeling te vernietigen en geldt voor beide partijen alsnog het wettelijk regime! Dit houdt in dat de werknemer in principe maar één maand in acht dient te nemen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst. Daarentegen zal de werkgever mogelijk een langere opzegtermijn in acht moeten nemen in verband met de duur van het dienstverband. De door de werkgever gewenste verlengde opzegtermijn is dan niets minder dan een dode letter in de arbeidsovereenkomst. Wij raden ondernemers daarom aan de wettelijke opzegtermijn te hanteren.

Voorkom het plotseling wegvallen van keymedewerkers door het vastleggen van rechtsgeldige verlengde opzegtermijnen. Laat u hierover door ons goed adviseren!

Ontslagsituaties

Een goed opgebouwd dossier maakt uw rechtspositie sterker in conflictsituaties. Disfunctionerende werknemers moet u eerst formeel waarschuwen, zowel mondeling als schriftelijk. Voor ontslag op staande voet moet u een dringende reden en de bewijzen hebben, anders is dit niet rechtsgeldig. Bij een verstoorde arbeidsrelatie verdient het aanbeveling om het dienstverband te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Dit is mogelijk als werkgever en werknemer samen overeenstemming bereiken. Een zieke werknemer vraagt een ander begeleidingstraject om langdurige uitval met de nodige kosten te voorkomen en eventueel misbruik te stoppen.

Worrell & Jetten adviseert u over zorgvuldige dossieropbouw. In ontslagsituaties helpen wij u de juiste ontslagroute te bepalen. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag bij langdurige ziekte lopen via het UWV, overige vormen van ontslag volgen de route naar de kantonrechter. Wij beoordelen de reden van het ontslag op staande voet. Als wij van mening zijn dat er sprake is van een dringende reden, adviseren wij hoe u dit juridisch verantwoord kunt inleiden. Ook informeren wij u over alternatieven. Onze arbeidsrechtspecialisten zorgen in elke situatie voor maatwerk.

Complexe materie!

Hoe stel ik een goede arbeidsovereenkomst op? Hoe ga ik om met wangedrag of een verstoorde arbeidsrelatie? Hoe begeleid ik een zieke medewerker? Arbeidsrecht is werk voor specialisten! De steeds veranderende wet- en regelgeving in de WWZ en in de Wet DBA is voor u als ondernemer nauwelijks bij te houden. Vakkennis en jarenlange ervaring zijn cruciaal. Laat de arbeidsrechtjuristen van Worrell & Jetten u adviseren en begeleiden!

Arbeidsrecht is complexe materie die vraagt om veel kennis en ervaring!

Advies over arbeidsovereenkomsten

Praktische hulp en deskundig advies

De arbeidsrechtspecialisten van Worrell & Jetten zijn expert in het nieuwe arbeidsrecht. Wij helpen u bij het opstellen van juridisch sluitende arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor zzp-opdrachten, personeelshandboeken en huishoudelijke reglementen. Wij adviseren u over de juiste dossieropbouw, komen met praktische oplossingen en begeleiden u bij conflictsituaties en ontslagprocedures. Onze communicatie is transparant, onder meer over de aanpak en de prijsstelling.

Snel en duidelijk antwoord

Eén telefoontje naar onze juristen en u bent direct op de goede weg. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een concreet antwoord op uw juridische vraag. Bij complexere materie komen wij spoedig met een praktisch uitgewerkt advies. Geen ellenlange epistels, maar beknopt in duidelijke taal. Uw taal.

Meerdere invalshoeken

Uw arbeidsrechtelijke aangelegenheden benaderen wij dankzij onze brede expertise vanuit meerdere invalshoeken. Samen met onze salaris- en HRM-adviseurs helpen wij u een gezonde en effectieve samenwerking met uw werknemers op te bouwen. Zo kunt u, samen met hen, uw doelen bereiken.

Dankzij onze preventieve en oplossingsgerichte werkwijze kunt u uw arbeidsrechtelijke en andere ondernemingsrisico’s optimaal beheersen en geschillen voorkomen. Met onze multidisciplinaire aanpak zorgen wij voor uitgebreide risico-inventarisatie en veelomvattend MKB-advies. Dit werkt kostenbesparend en voorkomt ongewenste problemen.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan over uw kansen en risico’s op het gebied van arbeidsrecht en contractenrecht.

snel naar andere diensten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies