Fiscaal adviesbureau diensten

  • Deskundig
  • Betrouwbaar
  • Onafhankelijk
  • Belastingbesparingen
  • Multidisciplinaire aanpak

Fiscale risico’s en kansen in kaart

Fiscale wet- en regelgeving is complex, veelomvattend en verandert nogal eens. Fiscale zaken ziet u mogelijk vooral als een last, zonder misschien te beseffen dat er belastingbesparingen mogelijk zijn. W&J  brengt de risico’s en kansen voor u in kaart. Wij helpen ondernemers, directeur-grootaandeelhouders, besloten vennootschappen, stichtingen of verenigingen en particulieren het maximale uit hun fiscale positie te halen.

Fiscale mogelijkheden worden onvoldoende benut. Fiscaal valt er voor iedereen veel te winnen.

Fiscaal adviesgesprek

Begeleiding van A tot Z door onze fiscale specialisten

Onze fiscale specialisten op uiteenlopende terreinen zorgen met vakkundige belastingadviezen en een daadkrachtige aanpak dat alles fiscaal optimaal voor u wordt geregeld. Het hele belastingspectrum hebben wij in beeld. Passend bij uw zakelijke en persoonlijke behoeften en mogelijkheden komen wij met een onafhankelijk advies. Intern staat een team van fiscale, juridische en financiële specialisten klaar om u met al uw fiscale en andere ondernemersvragen verder te helpen. Uiteraard zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Wij komen gevraagd en ongevraagd met fiscaal advies op maat. Vanwege onze internationale alliantie kunt u ook bij ons terecht voor internationale fiscale vraagstukken.

Horizontaal toezicht

Met de Belastingdienst hebben we een convenant gesloten, waardoor u kunt deelnemen aan het horizontaal toezicht. U maakt, samen met Worrell & Jetten, afspraken met de Belastingdienst over het aangifteproces, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Dankzij de intensieve samenwerking kan de Belastingdienst sneller haar standpunt bepalen, waardoor u op korte termijn meer zekerheid krijgt over fiscale aangelegenheden. Door afstemming vooraf worden eventuele knelpunten in een vroeg stadium opgelost en vinden er achteraf minder controles plaats. Van u wordt verwacht dat u al uw fiscale processen op orde heeft door effectieve risicobeheersing en een betrouwbaar intern controlesysteem. De Belastingdienst monitort de processen waarbij positieve bevindingen leiden tot het gewenste onderlinge vertrouwen.

Horizontaal toezicht is van toepassing op de aangiftes omzetbelasting, Loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dankzij ons convenant met de Belastingdienst kunt u zich via ons aanmelden. U tekent een deelnemersverklaring en bij acceptatie wordt u opgenomen in het Horizontaal Toezicht. De Belastingdienst wijst vervolgens één aanspreekpunt toe, dat communiceert wel zo prettig. Maar het belangrijkste voordeel is dat u uw fiscale risico’s vroegtijdig signaleert en beheerst en snel duidelijkheid krijgt over uw fiscale positie. Uw fiscale mogelijkheden kunt u als vanouds blijven benutten.

Hieronder geven wij u een beeld van onze fiscale advisering. Dit is slechts een greep uit onze mogelijke fiscale dienstverlening. Heeft u vragen over onderstaande of andere fiscale zaken? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Herstructurering

Welke bedrijfsstructuur het meest geschikt is, is afhankelijk van diverse factoren. Hoeveel winst maakt u per jaar? Wat is uw arbeidsbeloning? Op welke termijn wilt u uw bedrijf overdragen? Wilt u uw aansprakelijkheid beperken? Verricht u risicovolle activiteiten? Wij bekijken vanuit onze expertise wat voor u de meest optimale bedrijfsstructuur is. We houden rekening met fiscale aspecten, de juridische kaders, maar nog belangrijker: uw wensen!

Wij begeleiden het herstructureringstraject van A tot Z. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een voorovereenkomst, vooroverleg met de Belastingdienst en het opstellen van een inbrengbeschrijving en inbrengbalans. We stemmen dit traject af met uw notaris of een gerenommeerde notaris uit ons netwerk. De benodigde overeenkomsten na de herstructurering stellen wij graag en met kennis van zaken voor u op. Denkt u hierbij aan een arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst. Ook de herinrichting van uw financiële administratie, volgens de nieuwe bedrijfsstructuur, pakken wij graag voor u op.

Is een holding/werkmaatschappijstructuur de beste keuze gezien de groeiende activiteiten en toenemende aansprakelijkheid? Hoe kan ik meer B.V.’s oprichten gezien de diversiteit van mijn activiteiten?  Wij komen voor u gevraagd en ongevraagd met advies op maat.

W&J heeft mij deskundig geholpen bij het splitsen van mijn B.V. in drie aparte bedrijven. Het gestructureerde plan van aanpak en duidelijk inzicht in de samenhangende kosten maakte dit proces voor mij transparant. Hierdoor had ik zicht op hoe dit proces verliep en wat er van mij werd verwacht. Hierdoor was het oprichten van de nieuwe bedrijven vrij snel geregeld.
Ellen van Son, Bureau Integer

Lees meer over Herstructurering

Estateplanning

Estateplanning betekent letterlijk vermogensplanning. Voorbeelden hiervan zijn huwelijksvermogensrecht, een schenkingsplan, bedrijfsopvolging en een testament. Door hieraan op juiste wijze invulling te geven, weten u en uw erfgenamen waaraan zij toe zijn. Tevens kunt u hiermee belasting besparen. Wij informeren u graag met kennis van zaken over de diverse mogelijkheden.

Lees meer over Estateplanning Lees meer over Bedrijfsopvolging

Financiële planning

Een financiële planning is toekomstgericht en geeft u inzicht in uw inkomen en uw vermogen op de lange termijn. Situaties als uw pensionering, eerder stoppen met werken, maar ook arbeidsongeschiktheid en overlijden komen ter sprake. Welk inkomen is dan wenselijk? Welk vermogen wilt u dan hebben opgebouwd? Allemaal vragen waarop een financiële planning antwoord kan geven. Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en komen met een passend advies.

Lees meer over Financiële Planning

Financiering

Indien u een financieringsbehoefte heeft, kunt u ervoor kiezen geld te lenen van de bank of van uw eigen B.V. Dit geldt ook voor een hypotheek die bestemd is voor de aankoop van onroerend goed om zakelijke of privéredenen. Onze fiscale deskundigen rekenen de financiële en fiscale consequenties voor u door, om u te adviseren over de meest geschikte vorm.

In een persoonlijk inventariserend gesprek stellen we vast of uw financieringsvraagstuk leidt tot een concrete financieringsvraag. De behoefte is in elke ondernemingsfase – start, groei of neergang – verschillend. Worrell & Jetten helpt u met een goed onderbouwde financieringsaanvraag, zodat u meer kans heeft dat de financiering daadwerkelijk wordt toegekend. We leggen contact met betrouwbare crowdfunders en banken uit ons netwerk en begeleiden het hele traject.

Lees meer over Financieringsaanvraag

Calamiteiten Detector

Met onze Calamiteiten Detector sporen wij fiscale, juridische en bedrijfsmatige verbeterpunten en risico’s voor u op. Wij brengen in kaart wat de gevolgen zijn voor uw onderneming en voor uw privésituatie in geval van eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, overlijden en andere calamiteiten. Bijvoorbeeld brand en uitval van de ICT-voorzieningen. Dankzij onze inventarisatie heeft u een compleet overzicht van wat wel en niet goed is geregeld in dergelijke situaties. Wij zorgen voor deskundig en praktisch advies met optimalisaties voor uw onderneming en persoonlijke situatie. Zo komen u, uw familie en uw bedrijf niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Lees meer over onze Calamiteiten Detector

WKR

Bijzondere beloningen voor uw medewerkers, zoals kerstpakketten, sinterklaasletters, verjaardagscadeaus en personeelsuitjes, zijn onbelast. Tenminste, als ze binnen de vrije ruimte vallen volgens de nieuwe Werkkostenregeling (WKR). Deze ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Overschrijdt u deze limiet dan bent u achteraf 80% naheffing verschuldigd over deze extra vergoedingen. Verrekeningen met andere jaren zijn niet toegestaan.

Voor jubileumfeesten bestond voorheen een vrijstelling. In de nieuwe WKR rekent de Belastingdienst deze uitgaven tot de vrije ruimte. Veel ondernemers zijn zich hiervan niet bewust en komen voor ongewenste verrassingen te staan in de vorm van naheffingen.

De meeste ondernemingen hebben hun beloningsstructuur inmiddels ingericht volgens de nieuwe Werkkostenregeling (WKR). Jaarlijks moet u uw uitgaven binnen de vrije ruimte echter toetsen. W&J heeft de specialistische kennis om u precies over de voorwaarden en mogelijkheden te informeren. Zodat u niet geconfronteerd wordt met onverwacht hoge naheffingen.

Wilt u weten welke financiële gevolgen de WKR voor uw onderneming heeft?
Doe onze WKR scan!

DBA

Indien u werkt met flexibele krachten of zelf zzp’er bent, heeft u volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wellicht modelovereenkomsten nodig. De Wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

W&J speelt actief in op de actualiteiten. Wij zijn geheel op de hoogte van de voorwaarden en de toepassing van deze wet. Bepalend zijn de mogelijke gezagsverhouding, de eventuele verplichting van persoonlijke arbeid en de gehanteerde beloning voor de prestatie. De betekenis van dit toetsingskader hebben wij volledig in de vingers, zodat wij u deskundig en praktisch kunnen adviseren. Als werkgever voorkomt u hierdoor het risico op aanslagen Loonheffingen en sociale premies. Als zzp’er voorkomt u dat dergelijke aanslagen op u worden verhaald.

Onze fiscale en juridische specialisten organiseren informerende presentaties en hebben diverse modelovereenkomsten opgesteld die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Wij beoordelen of u kunt volstaan met een modelovereenkomst van de Belastingdienst inclusief aanvullingen of een modelovereenkomst op maat nodig heeft. Deze stellen wij graag voor u op en leggen hem voor aan de Belastingdienst. Dat is een hele zorg minder. Maar dan stopt het niet. Wij geven u ook handreikingen om de Wet DBA in de praktijk op de juiste wijze na te leven.

Lees meer over onze DBA-analyse

Fiscale en financiële gevolgen voorkomen

Veranderende fiscale regels leiden nogal eens tot nieuwe verplichtingen en onverwachte consequenties. Onze fiscale specialisten blijven door training, vakliteratuur en ervaring voortdurend op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Weet u dat de erfbelasting aanzienlijk kan oplopen als een deugdelijk testament ontbreekt? Weet u wat de fiscale gevolgen zijn van een bepaalde ondernemingsvorm of hoe u de bedrijfsopvolging fiscaal goed moet regelen? Met kennis van zaken helpen wij u verder. Een paar voorbeelden.

Afwaardering vorderingen

Ondernemers zijn zich er nauwelijks van bewust dat vorderingen tussen eigen B.V.’s en de B.V. met haar DGA de schijn van zakelijkheid tegen zich hebben. Dit ligt momenteel onder vuur bij de Belastingdienst. In voorkomende gevallen bestempelt de Belastingdienst de vordering bijvoorbeeld als niet zakelijk, waardoor afwaardering mogelijk niet aftrekbaar is. Tenminste, als de vordering oninbaar blijkt. De financiële consequenties kunnen dan enorm zijn.

Onze fiscalisten adviseren u om de aftrekbaarheid bij oninbaarheid van de vordering zoveel als mogelijk veilig te stellen met een gedegen leningsovereenkomst.

Kwijtschelding

Een ander voorbeeld is het afdekken van uw aansprakelijkheidsrisico bij liquidatie van de B.V. Wij adviseren in dit geval een kwijtscheldingsovereenkomst op te stellen.

Zo zijn er in meer situaties onbekende risico’s vast te stellen. Onze vakspecialisten weten hoe u zekerheden kunt inbouwen en grote fiscale en financiële gevolgen kunt voorkomen.

Advies inzake kwijtschelding

Fiscaal bewust

De meeste ondernemers en particulieren verdiepen zich onvoldoende in hun fiscale situatie en zijn zich onbewust van de risico’s die ze lopen. Maar los van de risico’s: benut u wel alle fiscale kansen? Onze ervaring is dat de meeste mensen onvoldoende op de hoogte zijn. Dat is jammer. Zorg dat u uw fiscale zaken op orde heeft om kansen te benutten en grote gevolgen te voorkomen. Wij ontzorgen u graag!

Maximaal rendement

Of u nu ondernemer, DGA of particulier bent, een B.V., vereniging of stichting, u heeft te maken met fiscale verplichtingen en mogelijkheden. W&J beschikt over een grote groep fiscale specialisten op uiteenlopende terreinen. We vormen een team met onze eigen accountants, juristen en salarisadviseurs. We werken samen met de Belastingdienst en externe partners zoals notariskantoren die we op de juiste specialistische deskundigheid selecteren.

Wij kennen de precieze wet- en regelgeving en ontzorgen u bij uw fiscale verplichtingen. Door onze expertise weten wij kansen te creëren en mogelijkheden te benutten. U bent verzekerd van een vakkundig advies en een oplossing op maat. Dankzij onze heldere communicatie en transparante aanpak en prijsstelling weet u precies waaraan u toe bent. In het eerste contact helpen wij u op weg, kort daarna gaan we voor u aan de slag. Echte aanpakkers dus die weten wat u nodig heeft. Wij zorgen dat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan en halen het maximale uit uw fiscale situatie.

Vraag een adviesgesprek aan met onze fiscalisten op onze locatie in Zoetermeer (Zuid-Holland)

Snel naar andere diensten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies