Ondernemingsrecht diensten

 • Proactief inspelen op steeds veranderende wet- en regelgeving
 • Preventief risico’s beheersen en kosten besparen
 • Praktisch toepasbaar advies
 • Binnen 24 uur een concreet antwoord op uw vraag
 • Inzicht in nieuwe kansen en ontwikkelingen

Juridisch handelen leidt tot risico’s

Elke ondernemer heeft te maken met ondernemingsrecht, zonder dat u het misschien beseft. Vrijwel dagelijks verricht u handelingen met juridische risico’s die grote gevolgen kunnen hebben. Een verkeerde beslissing kan desastreus zijn voor uw onderneming en voor uzelf. Ondernemingsrecht heeft invloed op het rendement en de continuïteit van een onderneming.

De juristen van W&J hebben de kennis en jarenlange ervaring om u te adviseren en bij juridische geschillen te ondersteunen.

Dankzij de ondernemingsrechtadviezen van W&J heb ik alles juridisch op orde en zijn mijn risico’s optimaal gedekt.

Ondernemingsrecht advies

Goed ondernemen vraagt om goede contracten

Contractenrecht is een onderdeel van ondernemingsrecht. Contracten moeten juridisch waterdicht en volstrekt helder zijn. Een goed opgestelde overeenkomst betekent slagvaardig zakendoen. Door duidelijke formuleringen voorkomt u interpretatieverschillen die kunnen leiden tot conflicten met grote financiële gevolgen. Worrell & Jetten helpt u juridisch verantwoorde contracten op te stellen en te screenen.

Een goed opgesteld contract zorgt voor een sterke positie in het handelsverkeer.

Experts in ondernemingsrecht

De juristen van W&J zijn expert op het gebied van ondernemingsrecht. Wij zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en staan u op alle rechtsgebieden met advies en begeleiding terzijde.

Vanuit nauwe betrokkenheid met uw onderneming denken wij met u mee en spelen actief en proactief in op de relevante, steeds veranderende wet- en regelgeving. Samen met u zorgen wij dat alles juridisch op orde is. Wij communiceren transparant, onder meer over de aanpak en de prijsstelling.

Een greep uit onze juridische expertise:

 • Advies over de juiste ondernemingsvorm bij de oprichting van een onderneming (eenmanszaak, V.O.F., maatschap, C.V., B.V. of stichting/vereniging)
 • Advies over het vormgeven van samenwerkingsverbanden
 • Uitvoeren van juridisch due diligence-onderzoek
 • Ondersteuning bij fusies, overnames en splitsingen
 • Ondersteuning bij faillissementen en herstructureringen
 • Ondersteuning bij een doorstart
 • Opstellen van overeenkomsten tussen de DGA en de B.V. en tussen een groep B.V.’s
 • Opstellen en beoordelen van (commerciële) handelscontracten, algemene voorwaarden, intentie-, huur- en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Opstellen van overeenkomsten voor zzp-opdrachten (vanwege de Wet DBA)
 • Ondersteuning bij incasso- en huurzaken
 • Advies over aandeelhoudersdisputen en kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid
 • Advies over intellectueel eigendom
 • Advies over en formalisering van zekerheden
 • Ondersteuning bij ontslag van een statutair bestuurder

Specialisten in contractenrecht

Het vastleggen van afspraken in een schriftelijke overeenkomst heeft meerdere voordelen. Het belangrijkste argument is dat een schriftelijke overeenkomst bewijst wat er tussen partijen is afgesproken. De juristen van W&J stellen heldere en juridisch gedegen overeenkomsten voor u op en nemen ze onder de loep. Waar nodig scherpen we ze aan, rekening houdend met uw goede relatie met de betreffende zakenpartners. Wij zorgen ervoor dat afspraken zorgvuldig zijn vastgelegd en alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht. Als er toch discussie ontstaat, is de overeenkomst de back’up en worden geschillen voorkomen.

Wij zijn u graag van dienst met advies over en het opstellen van overeenkomsten, zoals samenwerkingsovereenkomsten (aandeelhoudersovereenkomsten, V.O.F.- en maatschapsovereenkomsten) en franchiseovereenkomsten. Ook kunt u bij ons terecht voor geldleningsovereenkomsten, rekeningcourantovereenkomsten, algemene voorwaarden, agentuurovereenkomsten, overnamecontracten, huur-/pachtovereenkomsten, managementovereenkomsten en winstdelings-/participatieovereenkomsten.

Advies over contracten

Advies over samenwerkingsverbanden

Als u gaat samenwerken met één of meerdere partijen, komt daar heel veel bij kijken. Hoe gaat u deze samenwerking opzetten? Voor welke juridische vorm kiest u? Bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm spelen juridische en fiscale aspecten een rol. Maar ook belangrijk is hoe de verhouding is geregeld qua zeggenschap en winstverdeling. Hoe wordt de aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperkt? En is de structuur toekomstbestendig, zodat ook andere partijen kunnen aanhaken?

De ondernemingsrechtjuristen van W&J adviseren u over het opzetten en begeleiden van een samenwerkingsverband. Wij gaan met u en uw toekomstige partners in gesprek om tot de meest passende samenwerkingsvorm en overige vastlegging van afspraken te komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst van vennootschap onder firma of een aandeelhoudersovereenkomst. Onze juridische specialisten beschikken over gedegen kennis van het vennootschapsrecht én beschikken over een sterk inlevingsvermogen. We vormen met onze fiscalisten een team, zodat we samen met u tot het beste resultaat komen!

Net als huwelijken loopt één op de drie samenwerkingsverbanden stuk. Het is goed om bij de start van de samenwerking afspraken te maken over de wijze waarop partijen uit elkaar gaan. Denk aan het vooraf bepalen van de hoogte van eventuele goodwill in samenhang met een concurrentiebeding voor de uittredende partij.

Lees meer over Herstructurering

Huurovereenkomsten

Een zorgvuldig opgestelde huurovereenkomst voor bedrijfspanden en winkels voorkomt veel problemen. Huurrecht is rechtersrecht, wat inhoudt dat de rechter al snel een rol speelt. Door alles goed te formuleren, zijn er geen onduidelijkheden over bijvoorbeeld welk huurregime van toepassing is of over de staat van oplevering als de huurovereenkomst wordt opgezegd. Ook beoordelen wij huuropzeggingen en vechten wij huuropzeggingen aan. De wet kent namelijk de huurder van winkelruimte veel bescherming toe. Andere huuradviezen kunnen betrekking hebben op huurprijsaanpassing, achterstallig onderhoud en onderhuur. In alle huurrechtzaken zijn wij u graag van dienst.

Letter of Intent (LOI) en koopovereenkomst

Een goed opgestelde intentieverklaring is de basis voor de (ver)koopovereenkomst. Deze zogenoemde Letter of Intent legt de voorlopige afspraken vast met ontbindende voorwaarden en garanties om de beschreven risico’s te compenseren als deze zich voordoen. Dit belangrijke juridische document schept duidelijke kaders die grote discussies kunnen voorkomen. De intentieovereenkomst is cruciaal in uw onderhandelingsproces en legt de essentiële elementen vast. Na een succesvolle onderhandeling leidt de Letter of Intent meestal soepel tot de daadwerkelijke (ver)koop. Zodra overeenstemming is bereikt, helpen wij u met de financiële, organisatorische, juridische en fiscale afwikkeling van de transactie, bijvoorbeeld het opstellen van de (ver)koopovereenkomst. Een grote mijlpaal is bereikt.

DBA

Indien u werkt met flexibele krachten of zelf zzp’er bent, heeft u volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wellicht modelovereenkomsten nodig. De Wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

W&J speelt actief in op de actualiteiten. Wij zijn geheel op de hoogte van de voorwaarden en de toepassing van deze wet. Bepalend zijn de mogelijke gezagsverhouding, de eventuele verplichting van persoonlijke arbeid en de gehanteerde beloning voor de prestatie. De betekenis van dit toetsingskader hebben wij volledig in de vingers, zodat wij u deskundig en praktisch kunnen adviseren. Als werkgever voorkomt u hierdoor het risico op aanslagen Loonheffingen en Premies Werknemersverzekeringen. Als zzp’er voorkomt u dat dergelijke aanslagen op u worden verhaald.

Onze fiscale en juridische specialisten organiseren informerende presentaties en hebben diverse modelovereenkomsten opgesteld die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Wij beoordelen of u kunt volstaan met een modelovereenkomst van de Belastingdienst inclusief aanvullingen of een modelovereenkomst op maat nodig heeft. Deze stellen wij graag voor u op en leggen hem voor aan de Belastingdienst. Dat is een hele zorg minder. Maar dan stopt het niet, wij geven u ook handreikingen om de Wet DBA in de praktijk op de juiste wijze na te leven.

Lees meer over onze DBA-analyse

Praktijkrisico’s

Het vastleggen van zakelijke afspraken is niet voldoende, een onvolledig of onzorgvuldig contract kan grote financiële gevolgen hebben! Het komt vaak voor dat een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken in een contract. Van tevoren zijn niet alle scenario’s te ondervangen, maar een op maat gemaakt contract geeft u veel bescherming.

Een voorbeeld. U wordt als crediteur geconfronteerd met een aan de rand van faillissement verkerende debiteur. Als een curator aan zet is, heeft de crediteur vaak het nakijken. Dan kunnen waardevolle goederen die recent zijn geleverd, niet worden opgeëist. Ondanks een gepretendeerd eigendomsvoorbehoud! Een oorzaak kan zijn dat de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan de gefailleerde debiteur zijn overhandigd.

Nog een voorbeeld. In de koopovereenkomst rond een overname was niet voorzien in een garantie waarin het risico op verplichte aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds was afgedekt. Dit leidde tot enorme financiële schade die de koper niet kon verhalen op de verkoper.

Rechtshandelingen tussen de DGA en de B.V.

Een bepaling in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat rechtshandelingen tussen de enig aandeelhouder en zijn besloten vennootschap schriftelijk moeten worden vastgelegd als de B.V. door die enig aandeelhouder (DGA) wordt vertegenwoordigd. Als niet aan dit formele voorschrift is voldaan, bestaat de kans dat de faillissementscurator de rechtshandeling ten behoeve van de B.V. vernietigt. Als de DGA niet kan aantonen dat hij een geldlening heeft verstrekt aan de B.V., kan de curator de door de B.V. gedane aflossingen namens de boedel terugvorderen. Om problemen te voorkomen, adviseren wij alle rechtshandelingen tussen aandeelhouders en de B.V. schriftelijk vast te leggen. De toezegging of afspraak kunt u dan, ook juridisch, bewijzen.

Juridische handelingen zonder dat u het beseft!

Ondernemingsrecht en contractenrecht zijn complex. Voor u het beseft heeft u juridische handelingen verricht die grote consequenties kunnen hebben. Bent u voldoende op de hoogte van uw juridische risico’s? Voorkom de gevolgen van onzorgvuldig handelen. Laat onze specialisten u en uw onderneming voor grote problemen behoeden! W&J schiet u te hulp en smeedt het ijzer als het nog heet is.

Na het screenen van de contracten kwam ik er gelukkig op tijd achter dat een groot deel van mijn contract waardeloos was en dat ik nog op tijd de gewenste aanpassingen kon doorvoeren.

Advies over juridische handelingen

Preventieve aanpak

De MKB-juristen van W&J beschikken over grote vakkennis en vele jaren ervaring. Proactief brengen wij onder de aandacht welke juridische risico’s u loopt en hoe u deze kunt voorkomen. Een preventieve aanpak dus, waarbij we het ondernemingsbelang altijd in het oog houden. Wij geven u een advies op maat om te zorgen dat u ondernemingsrechtelijk en contractrechtelijk alles op orde heeft. Door uw risico’s op tijd af te dekken, voorkomt u problemen met grote gevolgen en bespaart u kosten. En als er toch een conflictsituatie ontstaat, zijn wij er ook voor u. Want procedures gaan wij niet uit de weg.

Niet reactief zodra het kwaad is geschied, maar proactief en preventief problemen voorkomen.

Snel en duidelijk antwoord

Eén telefoontje naar onze juristen en u bent direct op de goede weg. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een concreet antwoord op uw juridische vraag. Bij complexere materie komen wij spoedig met een praktisch uitgewerkt advies. Geen ellenlange epistels, maar beknopt in duidelijke taal. Uw taal.

Juridisch advies en meer

Uw ondernemingsrechtelijke situatie benaderen wij dankzij onze brede expertise vanuit meerdere invalshoeken, zoals de fiscaliteit. Samen met onze collega’s van andere disciplines komen wij tot een multidisciplinaire aanpak en een deskundig, praktisch en betaalbaar totaaladvies in complexe en specialistische situaties. Wij zijn niet alleen denkers, maar ook doeners!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over uw risico’s op het gebied van ondernemingsrecht en contractenrecht.

snel naar andere diensten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies