Pensioenadviesbureau van Zuid-Holland diensten

 • Vakkundige specialisten
 • Onafhankelijk advies
 • Begrijpelijke taal
 • Betrouwbare oplossingen
 • Betaalbare aanpak

Besteed nu tijd aan inkomen voor later

Een passend en betaalbaar pensioen regelen voor u en/of uw medewerkers vraagt regelmatig aandacht en maatwerk. Pensioen is immers een kostbare en belangrijke arbeidsvoorwaarde die uw volle aandacht nodig heeft. Een goed geregeld pensioen brengt voordelen met zich mee en biedt kansen om u als ondernemer verder te helpen.

Het al dan niet verplicht verzekerd zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds kan grote financiële risico’s met zich meebrengen. Niet alleen voor u als directeur-grootaandeelhouder, ook voor de continuïteit van uw onderneming. Ook bij fusies en overnames is pensioen een niet te onderschatten punt van aandacht.

Pensioenadvies Zoetermeer, onderdeel van Worrell & Jetten, geeft u een onafhankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar advies. Wij geven inzicht in de kosten van de pensioenregeling en bieden perspectief vanuit juridisch, fiscaal en financieel gebied.

Samen met u zorgen we ervoor dat u en uw medewerkers verzekerd zijn van een goede pensioenvoorziening. Wij ondersteunen u bij de opzet van een nieuwe pensioenregeling waarbij we al zo veel mogelijk rekening houden met de wijzigingen die voortkomen uit het Pensioenakkoord 2020. Tevens beoordelen we de kwaliteit van de pensioenregeling en geven adviezen om het rendement te vergroten, de kosten te beperken en de risico’s te verkleinen.

Een van deze risico’s is bijvoorbeeld het Nabestaandenpensioen, het inkomen dat de partner van de pensioendeelnemer ontvangt bij overlijden van de pensioendeelnemer. Onze ervaring leert dat over het Nabestaandenpensioen vaak onduidelijkheid bestaat en dat de hoogte van de uitkering soms zeer beperkt is waardoor er financiële problemen kunnen ontstaan voor de nabestaande(n) (partner en kinderen).

Daarnaast, en wellicht nog belangrijker, zorgen we ervoor dat iedereen inzicht heeft in wat er op het gebied van pensioen geregeld is en wat niet. Dat geeft de medewerker de gelegenheid om passende maatregelen te nemen.

Inzicht in de pensioenregeling geeft rust. Uit ervaring weten wij dat ondernemers en medewerkers opgelucht zijn als ze weten welk inkomen ze later kunnen verwachten.

Wat kan Pensioenadvies Zoetermeer voor u betekenen?

Pensioenadvies Zoetermeer B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om voor u te adviseren en zo nodig te bemiddelen op het gebied van collectieve pensioenregelingen. Wij maken u als ondernemer bewust van de mogelijkheden, risico’s en aandachtspunten van een bedrijfstakpensioenregeling of een verzekerde regeling. Ook uw verplichtingen als werkgever op het gebied van pensioencommunicatie nemen wij mee in ons advies.

DGA’s informeren wij over de waarde van hun pensioenvoorziening in hun onderneming en hoe ze zelf een passende regeling kunnen treffen om kansen te benutten en risico’s te verkleinen. Door periodieke analyse signaleren wij tijdig uw aandachts- en verbeterpunten.

Ook pensioen voor ZZP’ers is tegenwoordig volop in de belangstelling. Een ZZP’er is per definitie niet in loondienst en heeft daarom geen werkgever en dus geen pensioen in juridische zin. Maar ook voor deze groep zijn er volop mogelijkheden om een oudedagsvoorziening te realiseren.

Pensioenadvies Zoetermeer B.V. kan op al deze terreinen adviseren.

Lees het Dienstverleningsdocument

 

DE ZORG VOOR UW MEDEWERKERS

Als ondernemer zorgt u uiteraard graag goed voor uw medewerkers. Dat is niet alleen goed voor uw medewerkers, een goed geregeld pensioen maakt u als werkgever aantrekkelijker voor talent in de markt. Een goede collectieve pensioenregeling is dan ook een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Echter, een pensioenregeling brengt voor u als werkgever een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Vanuit de Wet Pensioencommunicatie maar ook vanuit uw zorgplicht als werkgever (goed werkgeverschap) dient u uw medewerkers periodiek te informeren over hun pensioenregeling.

De informatieplicht naar uw medewerkers vereist dat zij volledig op de hoogte zijn van de opbouw van hun ‘pensioenpotje voor de oude dag’ in relatie tot het huidige netto inkomen. U legt uit wat de invloed is van een eigen bijdrage en hoe het nabestaandenpensioen is geregeld. Ook informeert u hen over de consequenties bij belangrijke life events zoals arbeidsongeschiktheid, ontslag, echtscheiding en overlijden alsmede over de risico’s en mogelijkheden van waardeoverdracht bij wisseling van werkgever. Een versobering aanbrengen in de pensioenregeling is een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. U kunt deze alleen na overeenstemming met uw medewerkers doorvoeren. Onze juristen kennen alle ins en outs van het arbeidsrecht. Onze pensioenspecialisten adviseren u over de juiste stappen, inclusief de communicatie met uw medewerkers.

Doet u op dit moment voldoende aan pensioencommunicatie? Check dit eens aan de hand van onderstaande vragenlijst.

Pensioencommunicatievragen

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS

Wetgeving en relevante cao’s schrijven voor of u wel of niet verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit is geen keuze. Uw activiteiten bepalen of u onder een dergelijk fonds valt. Dit is voor het merendeel van de bedrijven in Nederland het geval (ca 80 % van de medewerkers in Nederland valt onder een dergelijk fonds).

Deze wettelijke kaders wijzigen nogal eens. Hierdoor, en door wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, kan het zijn dat uw onderneming onder de werkingssfeer van een dergelijk fonds terecht komt, of er juist onder vandaan gaat. Gelet op de premies die deze fondsen van hun aangesloten werkgevers vragen (vaak rond de 25 % van de pensioengrondslag) zal het duidelijk zijn dat dit een belangrijk aandachtspunt is.

Een gedegen advies in de vorm van een werkingssfeeronderzoek kan de risico’s in beeld brengen en eventueel beperken of kansen aan het licht brengen om het pensioen op een andere manier te regelen. Een herstructurering van uw onderneming kan daar een onderdeel van zijn.

COLLECTIEF BEDRIJFSPENSIOEN BIJ EEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Als u niet aan een bepaalde cao of bedrijfstakpensioenfonds bent gebonden, kunt u zelf een collectief pensioen voor uw medewerkers regelen bij een verzekeringsmaatschappij een pensioenfonds of een PPI (premiepensioeninstelling). Dit gaat meestal in de vorm van een beschikbare-premieregeling of een middelloonregeling. Aan de hand van onze geavanceerde software helpen wij u de juiste keuze te maken. Wij maken daarbij uiteraard inzichtelijk welke kosten hiermee zijn gemoeid. Wij hebben goede contacten met diverse verzekeringsmaatschappijen en PPI’s.

Pensioenakkoord

Op zaterdag 4 juli 2020 is het FNV als laatste van de sociale partners akkoord gegaan met de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel. Daarmee lijkt een eind te zijn gekomen aan een discussie van 10 jaar. Het pensioenakkoord heeft vorig jaar al geresulteerd in een minder snelle stijging van de AOW leeftijd. De precieze uitwerking van de andere afspraken zal nog wel het nodige werk vergen maar de hoofdlijnen liggen in ieder geval vast. Weliswaar moeten de voorstellen nog wel in het parlement behandeld worden maar daar lijken geen grote hobbels meer te zijn.

Het nieuwe pensioenstelsel zal de komende jaren grote gevolgen hebben voor zowel bestaande als nieuwe pensioenregelingen.

De belangrijkste hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord:

 • De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog.
 • Afschaffing doorsneesystematiek.
 • Op 1 januari 2022 nieuwe wetgeving gereed, uiterlijk 1 januari 2026 naar een nieuw pensioencontract.
 • Ongeacht leeftijd dezelfde pensioenpremie in een persoonlijk potje.
 • Pensioenfonds belegt, één totaal belegd vermogen voor iedereen gezamenlijk. De deelnemer heeft een aandeel in het gezamenlijk pensioenvermogen.
 • Of: Pensioenfonds belegt voor iedereen afzonderlijk zijn eigen persoonlijke potje.
 • De verdeling van het rendement op het belegd vermogen over alle leeftijden wordt vooraf vastgesteld: minder beleggingsrisico naarmate mensen ouder zijn.
 • Met een solidariteitsreserve, in slechte beleggingsjaren te gebruiken om hiervoor te compenseren (niet bij keuze voor persoonlijk potje).
 • Geen harde toezegging maar pensioenuitkering afhankelijk van rendementen.
 • Geen noodzaak meer om buffers aan te houden.
 • Het nabestaandenpensioen wordt meer gestandaardiseerd, adequater en begrijpelijker en de financiële risico’s voor de nabestaanden worden verkleind,
  klik voor meer uitleg op deze link.
 • Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor ZZP-ers tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.
 • De al opgebouwde pensioenen worden in principe omgezet in een persoonlijk potje.

Verreweg de meeste werknemers (ca 80%) bouwen pensioen op via een bedrijfstakpensioenfonds of een ondernemingspensioenfonds (zie hiervoor). De hiervoor geschetste pensioencontracten zullen op hen van toepassing worden.

De overige 20% neemt deel in een verzekerde regeling, veelal een beschikbare premieregeling. In die zin gaan de regelingen meer op elkaar lijken. Belangrijk element in het nieuwe contract is de leeftijdsonafhankelijke premie. In veel verzekerde regelingen is sprake van een leeftijdsafhankelijke staffel. Voor deze verzekerde regelingen is nu afgesproken dat de bestaande staffelafspraken voortgezet mogen worden maar voor nieuwe werknemers zal wel de leeftijdsonafhankelijke premie gaan gelden. Uiteraard betekent dit weer een lastenverzwaring voor werknemers die 2 verschillende regelingen naast elkaar hebben lopen. Ongetwijfeld zal dit onderwerp de komende tijd nog nader besproken worden.

Wij zullen u daarvan op de hoogte houden en kunnen u bijstaan met het implementeren van de nieuwe regels en vooral ook met het communiceren daarvan aan uw medewerkers. Bij verlenging van uw pensioencontract is het wellicht verstandig om met de veranderende regels rekening te houden.

Afspraken over het partner- en wezenpensioen in het pensioenakkoord

De wijze waarop iets wordt geregeld voor nabestaanden als een deelnemer (of gewezen deelnemer) aan een pensioenregeling komt te overlijden wordt in pensioenregelingen op verschillende manieren ingevuld.. Dit maakt het onnodig ingewikkeld.

Bij een partnerpensioen op opbouwbasis bouwt de deelnemer aan een pensioenregeling ieder jaar dat wordt deelgenomen aan de pensioenregeling (partner)pensioen op. Dit pensioen blijft in stand, ook in het geval van wisseling van baan of werkloosheid.

Bij een partnerpensioen op risicobasis heeft de partner recht op partnerpensioen als de deelnemer aan de pensioenregeling tijdens zijn dienstverband komt te overlijden. Als de deelnemer stopt met werken meldt de werkgever de deelnemer af bij de verzekeraar of het pensioenfonds en vervalt de verzekering voor het partnerpensioen.

Door dit verschil in systeem hebben deelnemers vaak geen idee wat de gevolgen zijn voor het partner- en wezenpensioen als zij van baan veranderen, werkloos worden of gaan scheiden. Het pensioenakkoord wil duidelijkheid bieden en het risico van inkomensverlies voor de partner en kinderen bij overlijden van een werknemer verkleinen. De betrokken partijen bij het pensioenakkoord hebben hierbij het advies van de Stichting van de Arbeid van juni 2020 over een beter partner- en wezenpensioen overgenomen.

In de voorgestelde regeling zijn de belangrijkste verbeteringen dat de hoogte van het partner- en wezenpensioen niet meer afhankelijk zijn van de periode waarin wordt deelgenomen aan de pensioenregeling. Tevens gaan de uit te keren bedragen aan partner- en wezenpensioen fors omhoog, zie voor nadere informatie hieronder.

In het pensioenakkoord wordt onderscheid gemaakt in de situatie van overlijden voor pensioendatum en overlijden na pensioendatum:

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum:

 • Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wordt in de toekomst altijd op risicobasis verzekerd.
 • De hoogte van het partnerpensioen wordt gebaseerd op het gehele salaris op het moment van overlijden van de deelnemer in plaats van zoals nu op de pensioengrondslag (waarbij een bedrag in mindering wordt gebracht op het salaris, de franchise).
 • De partner van een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling krijgt een partnerpensioen, waarbij het partnerpensioen niet meer afhankelijk is van de periode dat iemand heeft deelgenomen aan een pensioenregeling (diensttijdonafhankelijk) Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige regeling.
 • Het partnerpensioen kan maximaal 50% bedragen van het salaris op het moment van overlijden van de deelnemer.
 • In het pensioenakkoord wordt voorgesteld de risicodekking voor het partnerpensioen te laten doorlopen bij einde van het dienstverband, zolang de deelnemer een WW-uitkering ontvangt of verkeert “in between jobs”. In de situatie van langdurige werkloosheid of bij de stap naar zelfstandig ondernemerschap komt de mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen in te zetten om de risicodekking voor het partnerpensioen voort te zetten. Tenslotte kan worden overwogen de mogelijkheid te creëren het partnerpensioen vrijwillig voort te zetten bij de (oude) pensioenuitvoerder.
 • Het partnerpensioen bij overlijden voorafgaand aan de pensioendatum betreft een levenslange uitkering. Bij een overlijden wordt maatwerk mogelijk zoals een hoog-laagconstructie waarbij gedurende een beperkte periode een hogere uitkering tot maximaal een jaarsalaris wordt uitgekeerd. De levenslange uitkering wordt hierdoor lager.

Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum:

 • Het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum zal in de toekomst altijd standaard op opbouwbasis moeten worden verzekerd.
 • De hoogte van het partnerpensioen bedraagt 70% van het aan te kopen ouderdomspensioen.
 • Op de pensioendatum zal een bedrag worden onttrokken aan het totale pensioenvermogen dat op de pensioendatum beschikbaar komt ter dekking van het partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Volgens de huidige wetgeving is er een keuze om op pensioendatum al dan niet het partnerpensioen te verzekeren. Het is niet duidelijk of dit keuzerecht blijft bestaan.

Wezenpensioen:

 • Het wezenpensioen wordt verhoogd waarbij het fiscale maximum voor een half wees 20% bedraagt van het jaarsalaris van de overleden ouder; 40% voor een volle wees. In de oude regeling was dit 20 % respectievelijk 40% van het partnerpensioen. Het betreft hier dus een forse verhoging.
 • Het wezenpensioen zal uitkeren totdat de (half)wees de leeftijd van 25 jaar bereikt. Volgens de huidige fiscale wetgeving kan tot de leeftijd van 30 jaar worden uitgekeerd. In de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt.

DGA en ZZP’er: Pensioen is maatwerk

Pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is sinds 2017 niet meer mogelijk. Maar voor deze groep en ook voor ZZP’ers zijn er nog vele andere mogelijkheden om de oudedagsdoelstellingen te realiseren. Samen met u kijken we op welke manier u toch een oudedagsvoorziening kunt opbouwen. Aan de hand van uw persoonlijke wensen en omstandigheden stellen we een financiële planning op. Ook brengen we in beeld wat er voor nodig is om van een (financieel) onbezorgde oude dag te genieten en daar ook het goede moment voor te kiezen. Dat kan een verzekeringsoplossing zijn (voor risico’s is dat de meest voor de hand liggende weg) maar ook op allerlei andere vlakken zijn oplossingen mogelijk.

Wat uw beslissing ook wordt, we gaan het liefst tijdig met u om de tafel om uw wensen en behoeften in kaart te brengen en de risico’s te onderkennen. Arbeidsongeschiktheid, overlijden en echtscheiding zijn persoonlijke gebeurtenissen die aanzienlijke invloed kunnen hebben op het inkomen voor uzelf, uw partner en uw kinderen. Ook de financiële situatie van uw onderneming speelt daar uiteraard een belangrijke rol in. Weet u of er bij lang leven voldoende geld in de onderneming/B.V. is opgebouwd om straks levenslang voldoende pensioengeld uit te keren?

BENT U BEKEND MET DE RISICO’S?

Enkele factoren om rekening mee te houden zijn:

–       De verplichte collectieve pensioenregeling geldt ook voor tijdelijke krachten vanaf 21 jaar.
–       Ten onrechte niet aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds kan resulteren in een hoge naheffing.

Heeft u bewust naar uw eigen pensioenvoorziening gekeken? Heeft u doorgerekend wat uw échte inkomen zal zijn als u het rustiger aan wilt doen? Kent u alle persoonlijke en bedrijfsrisico’s voor uw oudedagsvoorziening?

VRIJBLIJVEND GESPREK

Vakkennis is noodzakelijk om de complexe materie van pensioenen te begrijpen. U wilt een goede voorziening voor uzelf en/of voor uw medewerkers, zonder dat de risico’s onbeheersbaar worden en de kosten de pan uit rijzen. Met onze pensioenscan en ons BPF-werkingssfeeronderzoek maken wij u als ondernemer bewust van de kansen en risico’s en van uw verplichtingen als werkgever. Voor de pensioencommunicatie beschikken wij over een uitstekende tool die aan deze verplichting een goede invulling kan geven. DGA’s en ZZP’ers informeren wij over de mogelijkheden voor hun oudedagsvoorziening binnen hun onderneming en de mogelijkheden om zelf een passende regeling te treffen. Onze pensioenspecialisten vormen een team met onze juristen en fiscalisten om u een onafhankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar advies te geven. Met onze vakkennis zorgen wij ervoor dat uw pensioen en het pensioen van uw medewerkers optimaal is geregeld; nu en in de toekomst.

Uiteraard begrijpen wij dat deze materie gecompliceerd is. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u nader informeren over de mogelijkheden en de kosten van onze adviezen voor onder andere:

–       Initieel werkingssfeeronderzoek
–       Verdieping werkingssfeeronderzoek
–       Opzetten nieuwe pensioenregeling voor uw medewerkers
–       Verlengen of oversluiten van een bestaande regeling
–       Medewerkersbijeenkomst pensioencommunicatie
–       Individuele pensioengesprekken met medewerkers
–       Software toepassing voor pensioencommunicatie
–       Individuele financiële planningsgesprekken met medewerkers
–       Financiële planning voor de DGA of ZZP’er
–       Beheer van uw pensioenregeling

Laat u adviseren over de optimale pensioenregeling voor uw bedrijf.

 

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

 • Nauw betrokken bij uw onderneming
 • Totaaladvies
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Open & transparante communicatie
 • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies