Pensioenadviesbureau van Zuid-Holland diensten

  • Vakkundige specialisten
  • Onafhankelijk advies
  • Begrijpelijke taal
  • Betrouwbare oplossingen
  • Betaalbare aanpak

Besteed nu tijd aan inkomen voor later

Een passend en betaalbaar pensioen regelen voor u en/of uw medewerkers vraagt regelmatig aandacht en maatwerk. Pensioen is immers een kostbare en belangrijke arbeidsvoorwaarde die uw volle aandacht nodig heeft. Een goed geregeld pensioen brengt voordelen met zich mee en biedt kansen om u als ondernemer verder te helpen.

Het al dan niet verplicht verzekerd zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds kan grote financiële risico’s met zich meebrengen. Niet alleen voor u als directeur-grootaandeelhouder, ook voor de continuïteit van uw onderneming. Ook bij fusies en overnames is pensioen een niet te onderschatten punt van aandacht.

Pensioenadvies Zoetermeer, onderdeel van Worrell & Jetten, geeft u een onafhankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar advies. Wij geven inzicht in de kosten van de pensioenregeling en bieden perspectief vanuit juridisch, fiscaal en financieel gebied.

Samen met u zorgen we ervoor dat u en uw medewerkers verzekerd zijn van een goede pensioenvoorziening. Wij ondersteunen u bij de opzet van een nieuwe pensioenregeling of  beoordelen de kwaliteit van de pensioenregeling en geven adviezen om het rendement te vergroten, de kosten te beperken en de risico’s te verkleinen. Daarnaast, en wellicht nog belangrijker, zorgen we ervoor dat iedereen inzicht heeft in wat er op het gebied van pensioen geregeld is en wat niet. Dat geeft de medewerker de gelegenheid om passende maatregelen te nemen.

Inzicht in de pensioenregeling geeft rust. Uit ervaring weten wij dat ondernemers en medewerkers opgelucht zijn als ze weten welk inkomen ze later kunnen verwachten.

Wat kan Pensioenadvies Zoetermeer voor u betekenen?

Pensioenadvies Zoetermeer B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om voor u te adviseren en zo nodig te bemiddelen op het gebied van collectieve pensioenregelingen. Wij maken u als ondernemer bewust van de mogelijkheden, risico’s en aandachtspunten van een bedrijfstakpensioenregeling of een verzekerde regeling. Ook uw verplichtingen als werkgever op het gebied van pensioencommunicatie nemen wij mee in ons advies.

DGA’s informeren wij over de waarde van hun pensioenvoorziening in hun onderneming en hoe ze zelf een passende regeling kunnen treffen om kansen te benutten en risico’s te verkleinen. Door periodieke analyse signaleren wij tijdig uw aandachts- en verbeterpunten.

Ook pensioen voor ZZP’ers is tegenwoordig volop in de belangstelling. Een ZZP’er is per definitie niet in loondienst en heeft daarom geen werkgever en dus geen pensioen in juridische zin. Maar ook voor deze groep zijn er volop mogelijkheden om een oudedagsvoorziening te realiseren.

Pensioenadvies Zoetermeer B.V. kan op al deze terreinen adviseren.

Lees het Dienstverleningsdocument

 

DE ZORG VOOR UW MEDEWERKERS

Als ondernemer zorgt u uiteraard graag goed voor uw medewerkers. Dat is niet alleen goed voor uw medewerkers, een goed geregeld pensioen maakt u als werkgever aantrekkelijker voor talent in de markt. Een goede collectieve pensioenregeling is dan ook een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Echter, een pensioenregeling brengt voor u als werkgever een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Vanuit de Wet Pensioencommunicatie maar ook vanuit uw zorgplicht als werkgever (goed werkgeverschap) dient u uw medewerkers periodiek te informeren over hun pensioenregeling.

De informatieplicht naar uw medewerkers vereist dat zij volledig op de hoogte zijn van de opbouw van hun ‘pensioenpotje voor de oude dag’ in relatie tot het huidige netto inkomen. U legt uit wat de invloed is van een eigen bijdrage en hoe het nabestaandenpensioen is geregeld. Ook informeert u hen over de consequenties bij belangrijke life events zoals arbeidsongeschiktheid, ontslag, echtscheiding en overlijden alsmede over de risico’s en mogelijkheden van waardeoverdracht bij wisseling van werkgever. Een versobering aanbrengen in de pensioenregeling is een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. U kunt deze alleen na overeenstemming met uw medewerkers doorvoeren. Onze juristen kennen alle ins en outs van het arbeidsrecht. Onze pensioenspecialisten adviseren u over de juiste stappen, inclusief de communicatie met uw medewerkers.

Doet u op dit moment voldoende aan pensioencommunicatie? Check dit eens aan de hand van onderstaande vragenlijst.

Pensioencommunicatievragen

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS

Wetgeving en relevante cao’s schrijven voor of u wel of niet verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit is geen keuze. Uw activiteiten bepalen of u onder een dergelijk fonds valt. Dit is voor het merendeel van de bedrijven in Nederland het geval (ca 80 % van de medewerkers in Nederland valt onder een dergelijk fonds).

Deze wettelijke kaders wijzigen nogal eens. Hierdoor, en door wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, kan het zijn dat uw onderneming onder de werkingssfeer van een dergelijk fonds terecht komt, of er juist onder vandaan gaat. Gelet op de premies die deze fondsen van hun aangesloten werkgevers vragen (vaak rond de 25 % van de pensioengrondslag) zal het duidelijk zijn dat dit een belangrijk aandachtspunt is.

Een gedegen advies in de vorm van een werkingssfeeronderzoek kan de risico’s in beeld brengen en eventueel beperken of kansen aan het licht brengen om het pensioen op een andere manier te regelen. Een herstructurering van uw onderneming kan daar een onderdeel van zijn.

COLLECTIEF BEDRIJFSPENSIOEN BIJ EEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Als u niet aan een bepaalde cao of bedrijfstakpensioenfonds bent gebonden, kunt u zelf een collectief pensioen voor uw medewerkers regelen bij een verzekeringsmaatschappij een pensioenfonds of een PPI (premiepensioeninstelling). Dit gaat meestal in de vorm van een beschikbare-premieregeling of een middelloonregeling. Aan de hand van onze geavanceerde software helpen wij u de juiste keuze te maken. Wij maken daarbij uiteraard inzichtelijk welke kosten hiermee zijn gemoeid. Wij hebben goede contacten met diverse verzekeringsmaatschappijen en PPI’s.

Pensioenakkoord

Het zal u niet zijn ontgaan dat er het afgelopen jaar weer volop is gediscussieerd over een nieuw pensioenstelsel. Het pensioenakkoord heeft vorig jaar al geresulteerd in een minder snelle stijging van de AOW leeftijd. De uitwerking van de andere afspraken lijkt momenteel in een afrondende fase te zijn beland.

Het nieuwe pensioenstelsel zal de komende jaren grote gevolgen hebben voor zowel bestaande als nieuwe pensioenregelingen. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden en kunnen u bijstaan met het implementeren van de nieuwe regels.

DGA en ZZP’er: Pensioen is maatwerk

Pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is sinds 2017 niet meer mogelijk. Maar voor deze groep en ook voor ZZP’ers zijn er nog vele andere mogelijkheden om de oudedagsdoelstellingen te realiseren. Samen met u kijken we op welke manier u toch een oudedagsvoorziening kunt opbouwen. Aan de hand van uw persoonlijke wensen en omstandigheden stellen we een financiële planning op. Ook brengen we in beeld wat er voor nodig is om van een (financieel) onbezorgde oude dag te genieten en daar ook het goede moment voor te kiezen. Dat kan een verzekeringsoplossing zijn (voor risico’s is dat de meest voor de hand liggende weg) maar ook op allerlei andere vlakken zijn oplossingen mogelijk.

Wat uw beslissing ook wordt, we gaan het liefst tijdig met u om de tafel om uw wensen en behoeften in kaart te brengen en de risico’s te onderkennen. Arbeidsongeschiktheid, overlijden en echtscheiding zijn persoonlijke gebeurtenissen die aanzienlijke invloed kunnen hebben op het inkomen voor uzelf, uw partner en uw kinderen. Ook de financiële situatie van uw onderneming speelt daar uiteraard een belangrijke rol in. Weet u of er bij lang leven voldoende geld in de onderneming/B.V. is opgebouwd om straks levenslang voldoende pensioengeld uit te keren?

BENT U BEKEND MET DE RISICO’S?

Enkele factoren om rekening mee te houden zijn:

–       De verplichte collectieve pensioenregeling geldt ook voor tijdelijke krachten vanaf 21 jaar.
–       Ten onrechte niet aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds kan resulteren in een hoge naheffing.

Heeft u bewust naar uw eigen pensioenvoorziening gekeken? Heeft u doorgerekend wat uw échte inkomen zal zijn als u het rustiger aan wilt doen? Kent u alle persoonlijke en bedrijfsrisico’s voor uw oudedagsvoorziening?

VRIJBLIJVEND GESPREK

Vakkennis is noodzakelijk om de complexe materie van pensioenen te begrijpen. U wilt een goede voorziening voor uzelf en/of voor uw medewerkers, zonder dat de risico’s onbeheersbaar worden en de kosten de pan uit rijzen. Met onze pensioenscan en ons BPF-werkingssfeeronderzoek maken wij u als ondernemer bewust van de kansen en risico’s en van uw verplichtingen als werkgever. Voor de pensioencommunicatie beschikken wij over een uitstekende tool die aan deze verplichting een goede invulling kan geven. DGA’s en ZZP’ers informeren wij over de mogelijkheden voor hun oudedagsvoorziening binnen hun onderneming en de mogelijkheden om zelf een passende regeling te treffen. Onze pensioenspecialisten vormen een team met onze juristen en fiscalisten om u een onafhankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar advies te geven. Met onze vakkennis zorgen wij ervoor dat uw pensioen en het pensioen van uw medewerkers optimaal is geregeld; nu en in de toekomst.

Uiteraard begrijpen wij dat deze materie gecompliceerd is. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u nader informeren over de mogelijkheden en de kosten van onze adviezen voor onder andere:

–       Initieel werkingssfeeronderzoek
–       Verdieping werkingssfeeronderzoek
–       Opzetten nieuwe pensioenregeling voor uw medewerkers
–       Verlengen of oversluiten van een bestaande regeling
–       Medewerkersbijeenkomst pensioencommunicatie
–       Individuele pensioengesprekken met medewerkers
–       Software toepassing voor pensioencommunicatie
–       Individuele financiële planningsgesprekken met medewerkers
–       Financiële planning voor de DGA of ZZP’er
–       Beheer van uw pensioenregeling

Laat u adviseren over de optimale pensioenregeling voor uw bedrijf.

 

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies