Pensioenadviesbureau van Zuid-Holland diensten

  • Vakkundige specialisten
  • Onafhankelijk advies
  • Begrijpelijke taal
  • Betrouwbare oplossingen
  • Betaalbare aanpak

Zeker van een optimaal pensioen

Een passend en betaalbaar pensioen voor u en uw medewerkers vergt maatwerk. Het een kostbare en belangrijke arbeidsvoorwaarde die uw aandacht nodig heeft. Wanneer u geen zorg aan het pensioen besteedt, laat u als ondernemer kansen liggen en loopt u onnodig risico.

Het opbouwen van een DGA-pensioen in eigen beheer en het al dan niet verplicht verzekerd zijn bij een bedrijfspensioenfonds brengt grote risico’s met zich mee. Voor de directeur-grootaandeelhouder en voor de continuïteit van uw onderneming. Ook bij fusies en overnamen is dit een belangrijk punt van aandacht.

Worrell & Jetten / Pensioenadvies Zoetermeer geeft u een onafhankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar advies. Wij geven inzicht in de kosten van de pensioenregeling en in de juridische, fiscale en financiële risico’s. Wij beoordelen de kwaliteit en komen met adviespunten om het rendement te vergroten, de kosten te beperken en de risico’s te verkleinen. Zodat alles goed wordt geregeld en u verzekerd bent van de voor u optimale pensioenvoorziening.

Pensioenen vragen om vakkennis. Anders zijn de resultaten onbekend en de risico’s groot.

Advies voor een optimaal pensioen

De juiste keuze voor het pensioen

Worrell & Jetten heeft haar pensioenspecialisten ondergebracht in Pensioenadvies Zoetermeer. Deze specialisten hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning gekregen om u vakkundig te adviseren. Wij maken u als ondernemer bewust van de mogelijkheden en risico’s van een bedrijfspensioenregeling en uw verplichtingen als werkgever. DGA’s informeren wij over de waarde van hun pensioenvoorziening in hun onderneming en hoe ze zelf een passende regeling kunnen treffen om kansen te benutten en risico’s te verkleinen. Door periodieke analyse signaleren wij tijdig uw aandachts- en verbeterpunten.

Lees het Dienstverleningsdocument.

MKB’er met personeel

Als ondernemer zorgt u graag goed voor uw medewerkers. Met een collectieve pensioenregeling zijn zij verzekerd van een goede oudedagvoorziening. Het is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde, die voor u als werkgever een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Vanuit uw zorgplicht als werkgever dient u uw medewerkers periodiek te informeren over hun pensioenregeling.

De informatieplicht naar uw medewerkers vereist dat zij volledig op de hoogte zijn van hun ‘pensioenpotje voor de oude dag’. U legt uit wat de invloed is van een eigen bijdrage, wat de betekenis is van het nabestaandenpensioen en een eventuele afstandsverklaring. Ook informeert u hen over de consequenties bij arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en overlijden en over de risico’s van waardeoverdracht bij wisseling van werkgever. Een versobering aanbrengen in de pensioenregeling is een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. U kunt deze alleen na overeenstemming met uw medewerkers doorvoeren. Onze juristen kennen alle ins en outs van het arbeidsrecht. Onze pensioenspecialisten adviseren u over de juiste stappen, inclusief de communicatie met uw medewerkers.

Bedrijfstakpensioenfonds

Wetgeving en een relevante cao schrijven voor of u wel of niet verplicht bent u aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit is voor het merendeel van de bedrijven in Nederland het geval. Maar de wettelijke kaders wijzigen nogal eens. Hierdoor en door wijziging van uw bedrijfsactiviteiten behoort u misschien wel tot een specifieke branche met een eigen pensioenfonds. De herstructurering van uw onderneming kan deze effecten verminderen. Met onze BPF-check inventariseren en analyseren wij de mogelijkheden, vervolgens komen wij met waardevolle aanbevelingen.

BPF-check

Collectief bedrijfspensioen bij een verzekeringsmaatschappij

Als u niet aan een bepaalde cao bent verbonden, kunt u zelf een collectief bedrijfspensioen regelen bij een verzekeringsmaatschappij. Bijvoorbeeld met een beschikbare-premieregeling of een middelloonregeling. Wij helpen u de juiste keuze te maken. Wij maken inzichtelijk welke kosten ermee zijn gemoeid, afhankelijk van de regeling en bijvoorbeeld de omvang en leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand.

DGA

Pensioen in eigen beheer zal een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bekend in de oren klinken. Het pensioen is dan als voorziening in de onderneming opgebouwd, maar heeft vaak – geheel ten onrechte – niet de betekenis van een oudedagvoorziening. De pensioenvoorziening wordt nog regelmatig gezien als een fiscale besparing in de vorm van een aftrekpost. Ook DGA’s die andere keuzes hebben gemaakt, weten niet altijd wat ze hieraan op termijn overhouden.

Uitfaseren van pensioen in eigen beheer

Het is belangrijk tijdig bewuste beslissingen te nemen, rekening houdend met mogelijkheden en risico’s. Zeker nu het vanaf 2017 niet meer mogelijk is nieuw pensioen in uw eigen onderneming op te bouwen. In de overgangsfase heeft u wel de mogelijkheid het opgebouwde pensioen te handhaven, met fiscale korting af te kopen of de opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een oudedagverplichting. De nieuwe wet tot het ‘Uitfaseren van pensioen in eigen beheer’ biedt u vanaf 2017 deze mogelijkheden. Genoemde opties hebben specifieke voor- en nadelen waarover wij u graag met grote vakkennis informeren.

Pensioen eigen beheer uitfaseren

Risico’s verkleinen met onze pensioenadviseurs

Wat uw beslissing ook wordt, we gaan het liefst vroeg met u om de tafel om uw wensen en behoeften in kaart te brengen en de risico’s te onderkennen. Arbeidsongeschiktheid, overlijden en echtscheiding zijn persoonlijke risico’s die enorme invloed kunnen hebben op het pensioen voor uzelf, uw partner en uw kinderen. Weet u of er bij lang leven voldoende geld in de B.V. is opgebouwd om uw hele leven voldoende pensioengeld uit te keren? Wij helpen u de juiste fiscale en persoonlijke keuzes te maken en de risico’s te verkleinen. Bijvoorbeeld met een overlijdensrisicoverzekering of extra buffers. Als u het pensioen in uw onderneming extern wenst onder te brengen, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor lijfrente of banksparen. Onze pensioenadviseurs informeren u hierover graag. Voor andere producten of beleggingen werken wij samen met deskundige en betrouwbare partners.

Financiële planning en estateplanning

Graag gaan we nóg een stap verder in uw belang: met een financiële planning en estateplanning waarvan uw pensioen een onderdeel is. U wilt immers weten of u vanaf uw pensioendatum voldoende inkomen en vermogen heeft om van te kunnen leven. Daarnaast is het voor u belangrijk dat uw vermogen met zo min mogelijk heffing van erfbelasting overgaat naar uw erfgenamen.

Met rekenmodellen geven wij u inzicht in uw verwachte inkomen op pensioenleeftijd. De pensioenvoorziening in uw onderneming is vaak een abstract getal, losstaand van de werkelijkheid en met onvoldoende pensioendekking. Én met risico’s voor de continuïteit van de onderneming. Een goed pensioen past bij de DGA en is betaalbaar voor de B.V. Ook bij andere inkomensvoorzieningen geven wij u een realistisch beeld van de eindsituatie, in begrijpelijke taal. Zodat u verantwoorde beslissingen kunt nemen, voor u, uw dierbaren en uw onderneming.

Deskundige hulp voorkomt verrassingen!

Een collectieve pensioenregeling is ingrijpend voor uw bedrijfsvoering! U heeft de plicht uw medewerkers en hun partners goed te informeren over deze belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Als u dat niet doet, kunt u geconfronteerd worden met claims. U heeft te maken met hoge kosten, zeker als uw medewerkers gemiddeld wat ouder zijn. Het verlengen van een verzekeringscontract kan onverwacht tot veel hogere premies leiden. Onze pensioenspecialisten en arbeidsrechtelijke juristen controleren welke pensioenverplichtingen u heeft en geven u inzicht in de kosten. Wij adviseren hoe u uw medewerkers volledig kunt informeren en alles zorgvuldig kunt vastleggen. Sluiten de pensioentoezeggingen in de arbeidsovereenkomst of pensioenovereenkomst bijvoorbeeld volledig aan op de verzekeringspolis van de verzekeraar? Met onze vakkennis behoeden wij u voor grote risico’s met verstrekkende consequenties!

In het woud van mogelijkheden helpen wij de DGA de juiste keuzes te maken voor een passende pensioenvoorziening. Uit onze ervaring weten wij dat het pensioen in eigen beheer zelden aansluit op de door u gewenste situatie en behoeften! Welke inkomensbehoefte heeft u vanaf pensioenleeftijd en voor hoeveel jaar? Hoe is uw persoonlijke situatie, heeft u een partner, kinderen? Hoe is de financiële gezondheid van uw onderneming? Kan het bedrijf blijven voldoen aan de pensioenverplichting aan u? Kan uw onderneming nog wel dividend uitkeren ondanks deze verplichting? Een waardevermindering of faillissement heeft directe invloed op een pensioen in eigen beheer! Laat u niet verrassen en vraag deskundige hulp!

Passend pensioen

Onbekend grote risico’s

Weet u dat de collectieve pensioenregeling ook verplicht is voor tijdelijke krachten vanaf 21 jaar? Bent u op de hoogte van de hoge naheffing die u kunt krijgen als u niet bent aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds, terwijl u hiertoe volgens de cao wel verplicht bent? Bedrijven kunnen hieraan zelfs failliet gaan!

Heeft u bewust naar uw eigen pensioenvoorziening gekeken? Heeft u doorgerekend wat uw échte inkomen zal zijn als u het eindelijk rustiger aan wilt doen? Kent u alle persoonlijke en bedrijfsrisico’s voor uw oudedagvoorziening? Weet u wat u het beste met de afgekochte pensioenvoorziening kunt doen? Het geld is sneller op dan u denkt en dan staat u met lege handen!

Vakkennis voor een optimaal pensioen

Vakkennis is noodzakelijk om de complexe materie van pensioenen te begrijpen. U wilt een goede voorziening voor uzelf en voor uw medewerkers, zonder dat de risico’s onbeheersbaar worden en de kosten de pan uit rijzen. Met onze pensioenanalyse en onze BPF-check maken wij u als ondernemer bewust van de kansen en risico’s en van uw verplichtingen als werkgever. DGA’s informeren wij over de waarde van hun voorziening in hun onderneming en de mogelijkheden om zelf een passende regeling te treffen. Onze pensioenspecialisten vormen een team met onze juristen en fiscalisten om u een onafhankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar advies te geven. Met onze vakkennis zorgen wij ervoor dat uw pensioen en het pensioen van uw medewerkers optimaal is geregeld; nu en in de toekomst.

Laat u adviseren over de beste pensioenregeling voor uw bedrijf.

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies