Disclaimer

Privacy statement
W&J hecht veel belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers aan de website. Daarom zullen persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden beveiligd en verwerkt. W&J houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Daarnaast is op de internetsite de disclaimer van toepassing. Wij adviseren u dan ook hiervan voor het gebruik van de internetsite kennis te nemen.

Alle gegevens die door de website wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

De e-mailformulieren op deze internetsite verzoeken de gebruikers W&J van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam en e-mail). Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover W&J geen controle heeft. Wij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor het privacy beleid op die servers.

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerd[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden die worden aanbevolen door het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten), zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. De voorwaarden zullen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

The information dispatched by this e-mail message is exclusively intended for the addressee. The use of this information by others than the addressee is forbidden. Publication, multiplication and/or spread of this information to third parties will not be allowed. Though due care has been exercised with the dispatch of this e-mail message, a correct, full and timely transfer of this e-mail message cannot be guaranteed. No rights can be derived from this e-mail message and/or files attached to this e-mail message.
The General Terms and Conditions recommended by the SRA (Collaborating Registered Accountants and Accounting Consultants), as filed with the Chamber of Commerce of Utrecht, apply to the services of W&J. The terms and conditions shall be sent to you free of charge upon first request.

Download