Gedragscode

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van onze beroepsorganisatie (NBA).

Ten aanzien van onze houding en ons handelen hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is voor iedereen binnen en buiten ons kantoor beschikbaar. Op de naleving van onze gedragscode wordt door onze Compliance Officer systematisch toegezien. In deze gedragscode worden de basisprincipes voorgeschreven die gelden voor al onze dienstverlening gebaseerd op de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij willen dat onze gedragscode meer is dan een verzameling fraaie uitspraken. Deze gedragscode moet een praktische rol spelen bij onze dagelijkse activiteiten en ieder van ons dient deze gedragsregels naar de letter en de geest na te leven.

In onze gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag die onze medewerkers dienen na te leven wanneer zij uit naam van W&J handelen.
De gedragscode is bedoeld als een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele beginselen die, van iedere medewerker van W&J wordt verwacht.

Basisprincipes
Wij verlenen onze diensten rekening houdend met de volgende basisprincipes :

• Professionaliteit
• Integriteit
• Objectiviteit
• Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
• Vertrouwelijkheid

Professionaliteit
Professioneel gedrag wil zeggen dat wij ons zodanig gedragen dat het accountantsberoep niet in een slecht daglicht komt te staan. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de relevante wet- en regelgeving in formele zin, maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Dit geldt evenzeer voor de private en adviesfunctie. Tevens dienen wij als accountants ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Integriteit
Integriteit wordt in de VGBA omschreven als eerlijk en oprecht. Onze organisatie is zodanig ingericht dat een beheerste en integere bedrijfsuitoefening wordt gewaarborgd.

Objectiviteit
Wij laten ons bij onze afwegingen niet ongepast beïnvloeden door vooroordelen, belangentegenstellingen of op andere wijze.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
Wij houden onze vakbekwaamheid op het niveau dat nodig is om ons werk op adequate wijze te kunnen doen en wij passen de voor ons werk relevante wet- en regelgeving toe.

Wij voeren ons werk nauwgezet, grondig en tijdig uit. Onze medewerkers zijn adequaat toegerust voor hun werk en er vindt voldoende begeleiding, toezicht en beoordeling van de werkzaamheden van de medewerkers plaats.

Als daar aanleiding voor is, maken wij de gebruikers van onze professionele diensten attent op de beperkingen die inherent aan ons werk zijn verbonden.

Vertrouwelijkheid
Iedereen binnen W&J die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of vermoedt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.

Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen W&J uitsluitend door of met toestemming van het bestuur worden toegepast. Uiteraard worden vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet gebruikt voor eigen gewin of het gewin van een derde.

Praktische uitwerking
Bovenstaande basisprincipes vormen de basis voor onze dienstverlening. Tevens vormen deze basisprincipes mede uitgangspunten voor ons stelsel van kwaliteitsbeheersing (Handboek W&J) waarin ook vaktechnische en professionele normen zijn vastgelegd. Dit houdt onder meer het volgende in:

• Wij respecteren de vertrouwelijkheid van gegevens en privacy van onze cliënten, onze medewerkers en anderen met wie wij zaken doen;
• Wij bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van onze cliënten;
• Het is onze medewerkers verboden gewin voor zichzelf of anderen na te streven door misbruik van hun positie;
• Wij bieden alleen die diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen;
• Wij accepteren en betalen geen steekpenningen/giften. Het is geen enkele medewerker toegestaan een gift of betaling aan te bieden, te geven of te ontvangen, zoals verwoord in de onafhankelijkheidsvoorschriften;
• Wij zijn niet betrokken bij praktijken die illegaal en onethisch zijn;
• Wij voldaan aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze;
• Wanneer dat nodig is uit hoofde van de complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met de richtlijnen voor consultatie.

Naleving
Naleving van deze gedragscode is een essentieel onderdeel van de reputatie van W&J. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat alle medewerkers deze gedragsregels kennen, het belang ervan inzien en zich eraan houden.

De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de compliance officer. Hij rapporteert iedere inbreuk op deze gedragscode aan het bestuur. Een bevestiging dat de gedragscode wordt nageleefd, wordt ieder jaar gegeven en gecontroleerd.

Er zijn maatregelen getroffen om onze medewerkers in staat te stellen vertrouwelijk te rapporteren en geen enkele medewerker zal van een dergelijke melding nadeel ondervinden.

Sancties
Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.