Lunch & Learn Estate Planning

De Lunch & Learn sessies van Worrell & Jetten in het teken van estate planning omvatten diverse thema’s met zowel fiscale als juridische onderwerpen.

Binnen dit brede scala aan onderwerpen hebben wij een programma samengesteld gericht op de (toekomstige) schenker en/of  erflater. Onze sessies zijn praktisch, laagdrempelig en interactief. U kunt tips verwachten die direct gebruikt kunnen worden. Met de sessies geven wij inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden om de omvang van de nalatenschap te beïnvloeden. Hierdoor komt vermogen op een fiscaal vriendelijke wijze bij de juiste perso(o)n(en) terecht. Uiteraard wordt ook ingegaan op de juridische aspecten. Met het volgen van onze sessies ontstaat er dus duidelijkheid, inzicht en rust.

De sessies zijn van 12:00 tot 13:15 uur, kosteloos en verspreid over het najaar van 2022. U kunt zich inschrijven voor deze sessies per deelonderwerp.

De presentaties worden gegeven door het fiscale team van Worrell & Jetten waaronder Register Estate Planners en een Register Executeur.

Het programma voor het thema estate planning is als volgt:

Juridische en fiscale aspecten van samenlevingsvormen

– Charlotte Wilhelmus

Het enkele feit dat twee mensen gaan samenwonen heeft geen civielrechtelijke consequenties. Willen de samenwoners wel juridische consequenties aan hun relatie verbinden dan dienen zij een samenlevingscontract te maken. Het aangaan van een samenlevingscontract leidt niet tot boedelmenging zoals dit wel het geval kan zijn bij het aangaan van een huwelijk. Boedelmenging heeft direct effect op de omvang van de nalatenschap. Hoewel men dit in eerste instantie dus misschien niet verwacht, bepaalt het huwelijksgoederenregime mede de omvang van de nalatenschap. De basis van estate planning begint dus bij de samenlevingsvorm. In deze sessie wordt u bijgepraat over de diverse juridische en fiscale aspecten van de huidige samenlevingsvormen. > (Direct inschrijven)

Erfrecht

– Joy Mohunlol

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het wettelijk erfrecht en het testamentair erfrecht. In deze sessie zal blijken dat het wettelijk erfrecht een goede basisregeling is waarbij de langstlevende partner ‘ongestoord kan voortleven’. Echter, het wettelijk erfrecht heeft ook beperkingen en bij meer complexe vermogensstructuren werkt het wettelijk erfrecht niet altijd optimaal uit. Het opmaken van een testament is dan van belang. Bovendien kan door het opmaken van een testament in veel gevallen erfbelasting worden bespaard. Door de meest voorkomende testamentvormen en testamentaire bepalingen te behandelen, zult u hierin wegwijs worden  gemaakt. > (Direct inschrijven)

Vermogensoverheveling bij leven

– Stefan van der Vlist

Tijdens leven kunnen er al maatregelen genomen worden om de erfbelasting bij overlijden te beperken. Om de nalatenschap op termijn te verkleinen kan de erflater tijdens leven het vermogen al gedeeltelijk aan de volgende generatie schenken. Deze schenkingen kunnen over meerdere jaren verspreid worden. Op deze manier worden de schenkvrijstellingen optimaal benut en kan de hoge tariefschijf eventueel vermeden worden. In deze sessie worden de diverse jaarlijkse en eenmalige schenkvrijstellingen behandeld en diverse vormen van schenkingen. Het is bij een schenking overigens niet altijd zo dat het vermogen daadwerkelijk moet worden overgedragen. > (Direct inschrijven)

Vermogensoverheveling van ondernemingsvermogen

–  Joy Mohunlol voorafgegaan door Matthijs van Amsterdam (Register Adviseur Bedrijfsopvolging bij Worrell & Jetten)

Een onderneming is een bijzonder bestanddeel van vermogen en kan daarom bovengemiddeld emotioneel beladen zijn. De onderneming kan bijvoorbeeld al door eerdere generaties zijn opgebouwd.  Het ondernemerschap binnen familiebedrijven is de volgende generatie met de paplepel ingegoten. Het kan daarom een logische keuze zijn om het familiebedrijf door de volgende generatie te laten voortzetten.  De overdracht van een onderneming kan plaatsvinden door schenking of vererving van het ondernemingsvermogen. In verband met de continuïteit van de onderneming heeft de fiscale wetgeving diverse faciliteiten voor het uitstellen van de inkomstenbelastingclaim en een zeer ruimhartige vrijstelling voor de erfbelasting. In deze bijeenkomst worden de voorwaarden en condities waaronder gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten besproken. Bij een overdracht van een onderneming is de (economische) waarde van de onderneming uiteraard van belang. Daarom wordt deze sessie voorafgegaan door een inleiding bedrijfswaardering. > (Direct inschrijven)

Vermogensoverheveling in bijzondere situaties

– Charlotte Wilhelmus

Het samengesteld gezin komt steeds vaker voor in Nederland. Een samengesteld gezin is een gezin waarin twee partners een relatie hebben terwijl er kinderen zijn uit een eerdere relatie. De eerdere relatie kan beëindigd zijn door echtscheiding maar ook door overlijden. Samengestelde gezinnen hebben te maken met een veelheid aan regelgeving die niet altijd nauw op elkaar aansluit. In deze sessie worden diverse belangrijke aspecten van het erfrecht, de inkomstenbelasting en de successiewet aan de orde gesteld die van belang zijn bij vermogensoverheveling van samengestelde gezinnen. In deze sessie wordt ook aandacht besteed aan het internationale kwesties van huwelijksvermogens- en erfrecht. Hier kan soms invloed op worden uitgeoefend. In grensoverschrijdende situaties is niet altijd vanzelfsprekend Nederlands recht van toepassing. > (Direct inschrijven)

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Joy Mohunlol via telefoonnummer 079–3445622 of per mail j.mohunlol@worrelljetten.nl