Nieuws Fiscaal

Eindejaarstips 2016

Fiscaal, 16 november 2016

03c15766Worrell & Jetten blijft zich vernieuwen en ontwikkelen om uiteindelijk u zo optimaal mogelijk te bedienen. Zo hebben wij het concept SLIM ontwikkeld met bijpassende producten. Bij deze vernieuwing is het van belang om strategisch te denken en hierbij vooruit te kijken. Over nog maar 7 weken sluiten wij het jaar 2016 af en proosten we op 2017. Wellicht is het einde van het jaar voor u nog een ver van mijn bed show. Echter, graag wijzen wij u op een aantal fiscale zaken welke nog dit jaar geregeld dienen te worden. In dit kader treft u bijgaand onze fiscale eindejaarstips 2016 aan.

Download hier de eindejaarstips 2016

 

WKR

Binnen de WKR mogen werkgevers tot 1,2% van de loonsom belastingvrij besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Dit is de zogenoemde vrije ruimte. Voor zover deze vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever loonbelasting verschuldigd tegen een tarief van 80%. Achteraf geconfronteerd worden met 80% loonbelasting over de overschrijding is niet wenselijk. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunnen daarnaast onbelast worden gegeven, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.
Twijfelt u nog over de toepassing van de diverse WKR-regels binnen uw onderneming, neem dan gerust met onze specialisten contact op.

BOX 3 HEFFING ANTICIPEREN VOOR 1 JANUARI 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt voor het bepalen van het forfaitaire rendement uitgegaan van een vaststaande vermogensmix van spaargeld en beleggingen. Naarmate het vermogen hoger wordt, wordt ervan uitgegaan dat de vermogensmix bestaat uit meer beleggingen. Om te komen tot het daadwerkelijke forfaitaire rendement per vermogensschijf zal voor het rendement op het spaardeel en het beleggingsdeel worden uitgegaan van een percentage van het in het verleden in de markt gerealiseerde rendement op beide componenten. Het tarief waartegen dit forfaitaire rendement wordt belast blijft 30%. Bij een vermogen tot € 75.000 bedraagt het rendementspercentage 2,87% (was 4%). Hierboven bedraagt het rendementspercentage 4,6%. Boven de € 975.000 bedraagt het rendementspercentage zelfs 5,39%. Het omslagpunt waarbij de totale belastingdruk in box 3 in 2017 hoger wordt dan in 2016 ligt bij box 3 vermogen (voor aftrek van heffingsvrij vermogen) van ongeveer € 245.000.
Maatregelen om de heffing in box 3 te beperken of om te ontkomen aan een vermogenstoets voor bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag en de AWBZ dienen daarom nog dit jaar plaats te vinden.

VRAAG OP TIJD EEN VOORLOPIGE AANSLAG

Het tarief van de belastingrente bedraagt op aanslagen inkomstenbelasting op jaarbasis 4% en op aanslagen vennootschapsbelasting zelfs 8%. Over het belastingjaar 2016 is belastingrente verschuldigd wanneer de aanslag na 1 juli 2017 wordt opgelegd. Over de periode na 1 juli 2017 tot de betaaldatum van de aanslag is dus belastingrente verschuldigd. Wijkt uw resultaat uit onderneming ten opzichte van het resultaat uit de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016? Of geldt vorenstaande voor het belastbare bedrag van uw vennootschap?
Wij geven u derhalve in overweging om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting 2016 aan te passen.

NIEUWE AUTO VAN DE ZAAK VOOR OF NA 1 JANUARI 2017

Met ingang van 1 januari 2017 veranderen de regels rond de bijtelling voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Vanaf 2017 zijn er nog 2 bijtellingspercentages. Of men dit jaar nog een auto van de zaak moet aanschaffen, hangt af van de feiten en omstandigheden.
Laat u goed informeren indien u van plan bent om binnenkort een auto van de zaak aan te schaffen. Soms loont het om dit moment uit te stellen naar volgend jaar.

FISCALE EENHEID AANGAAN OF VERBREKEN

Het kan interessant zijn om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan. Verliezen en winsten kunnen onderling worden verrekend. Er kan ook zonder fiscale gevolgen worden geschoven met activa binnen de vennootschappen. Naast voordelen gelden ook nadelen. Er kan bijvoorbeeld maar eenmaal geprofiteerd worden van het 20% tarief over de eerste € 200.000. Zijn er binnen de fiscale eenheid meerdere vennootschappen met een winst boven de € 200.000, dan kan maar één keer gebruik worden gemaakt van het 20% tarief. Ook voor de investeringsaftrek kan een nadeel optreden. Deze wordt beperkt doordat de investeringen van alle vennootschappen bij elkaar worden opgeteld. Een ander nadeel is dat iedere vennootschap aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid en dus niet alleen voor het gedeelte van de schuld dat betrekking heeft op de winst die de desbetreffende vennootschap zelf heeft behaald. Als u de fiscale eenheid per 1 januari 2017 wilt verbreken, dan moet de Belastingdienst uw verzoek uiterlijk 31 december 2016 hebben ontvangen. Het aangaan van een fiscale eenheid moet binnen drie maanden na de gewenste ingangsdatum worden ingediend.
Heeft u hierover vragen, dan kunnen wij u adviseren over het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid.

CONTINUING STORY WET DBA

In 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie afgeschaft in het kader van de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Hierbij dienen ZZP’ers en hun opdrachtgevers de zakelijke relatie middels een overeenkomst tegen het licht te houden. Als u er zeker van wilt zijn dat er een juiste overeenkomst is opgesteld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dit zorgt voor meer zekerheid vooraf over de vraag of de opdrachtgever geen loonheffingen moet inhouden en de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als zelfstandig ondernemer. Als wordt afgeweken van de overeenkomst, dan bestaat de mogelijkheid dat de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete krijgt. De loonbelasting en de premie volksverzekeringen kan vervolgens door de opdrachtgever op de opdrachtnemer worden verhaald. De periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt als een overgangsjaar Vanaf 1 mei 2017 gaat de Belastingdienst de regels hieromtrent handhaven.
Heeft u uw zaken al goed geregeld? Bij vragen kunt u terecht bij onze juridische afdeling.

UITFASEREN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om in de eigen B.V. pensioenrechten op te bouwen. De opbouw van ouderdomspensioen dient dus uiterlijk 31 december 2016 te zijn beëindigd.  Maar wat gaat u doen? Er zijn 3 keuzemogelijkheden om het pensioen uit te faseren. Welke keuze voor u het beste is, is van diverse factoren afhankelijk.
In een persoonlijk gesprek wordt u door 1 van onze pensioenadviseurs hierover geïnformeerd en geadviseerd. 

JUBELTON VANAF 1 JANUARI 2017

De verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000, zoals deze gold tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014, wordt vanaf 1 januari 2017 weer ingevoerd. De voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van deze vrijstelling wijkt op een aantal punten af van de vorige regeling. Daarnaast werkt de schenkingsvrijstelling anders uit indien in het (verre) verleden al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat nog dit jaar een schenking dient te worden gemaakt om zo optimaal gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.
Er zitten wat haken en ogen aan deze materie. Laat u daarom goed informeren en neem bij vragen contact op met uw Relatiemanager of één van onze fiscale specialisten.

EN DAN NOG DIT…SLIM VOORUIT

Denkt u vooruit, écht vooruit? Of dobbert u, en ontbreekt het aan een uitgestippelde koers? De wereld is enorm dynamisch, de dag van morgen laat zich niet eenvoudig voorspellen en de ontwikkelingen volgen elkaar stormachtig op. Bij een flinke storm is het prettig om SLIM vooruit te gaan en de wind in de zeilen te hebben. SLIM Vooruit is het ontwikkelprogramma voor betrokken ondernemers die tijd en aandacht willen besteden aan het waarmaken van hun ambities. We bepalen samen met u waar u heen wilt, we stellen het vertrekpunt vast en stippelen met u de beste koers uit. De koers die past bij uw snelheid en mogelijkheden. De uitkomsten leggen we vast in een ‘routekaart’, een document dat door ons continue wordt gemonitord en aangescherpt.
Maak kennis met SLIM Vooruit en zie hoe onze aanpak waarde toevoegt! 

Wij verzoeken u de eindejaarstips door te nemen. Wij twijfelen er niet aan of er zit ook voor u een waardevolle tip tussen. Indien wij u van dienst kunnen zijn, dan vernemen wij dat graag van u.

De partners en medewerkers van Worrell & Jetten wensen u de laatste maanden van 2016 veel succes toe en spreken de hoop uit dat 2017 voor u het jaar zal zijn dat alle ambities uitkomen.

Download hier de eindejaarstips 2016

 

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven