Nieuws Fiscaal

Eindejaarstips 2017

Fiscaal, 10 november 2017

Het jaar 2017 gaat richting het einde. De feestdagen staan voor de deur. Een tijd waarin u met uw geliefden terugkijkt op een hopelijk positief jaar. 2017 is een bewogen jaar geweest. Zo werd Donald Trump de 45e President van de Verenigde Staten van Amerika. Helaas is 2017 ook het jaar van aanslagen in bijvoorbeeld Londen, Manchester, Stockholm en Barcelona. Last but not least kende ons land de langste formatie na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Het regeerakkoord ligt inmiddels klaar met als titel Vertrouwen in de Toekomst. Reflectie op het afgelopen jaar is goed, maar nog belangrijker; wat zijn uw voornemens en wensen voor het komende jaar?

Om u slim vooruit te helpen treft u bijgaand onze eindejaarstips 2017 aan. Met deze tips kunt u wellicht nog dit jaar een aantal zaken regelen en bovenal inspelen op de toekomst. Wij twijfelen er niet aan of er zit ook voor u een waardevolle tip tussen.

Download hier de eindejaarstips 2017!

VRAAG OP TIJD EEN VOORLOPIGE AANSLAG

Het tarief van de belastingrente bedraagt op aanslagen inkomstenbelasting op jaarbasis 4% en op aanslagen vennootschapsbelasting zelfs 8%. Over het belastingjaar 2017 is belastingrente verschuldigd wanneer de aanslag na 1 juli 2018 wordt opgelegd. Over de periode na 1 juli 2018 tot de betaaldatum van de aanslag is dus belastingrente verschuldigd. Wijkt uw resultaat uit onderneming af ten opzichte van het resultaat uit de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017? Of geldt vorenstaande voor het belastbare bedrag van uw vennootschap? Wij geven u in overweging om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting 2017 aan te passen.

AFTREKPOSTEN VERDWIJNEN PER 2019,
DOE NOG UW VOORDEEL IN 2018

U kunt de kosten van onderhoud aan uw rijksmonumentenpand in 2018 nog fiscaal in aftrek brengen. Er ligt een wetsvoorstel om dit vanaf 2019 niet meer mogelijk te maken en te vervangen voor een subsidieregeling. Er zijn plannen om de aftrek scholingsuitgaven te schrappen en te vervangen door een nader te bepalen regeling. Wilt u niet het risico lopen dat uw scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn, start dan uw opleiding of studie voor een beroep in 2018.

SCHENK VRIJGESTELD TEN BEHOEVE VAN DE EIGEN WONING

De verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000, zoals deze gold tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014, is vanaf 1 januari 2017 weer ingevoerd. De voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van deze vrijstelling wijkt op een aantal punten af van de vorige regeling. Daarnaast kan de schenkingsvrijstelling anders uitvallen indien in het verleden al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Er zitten wat haken en ogen aan deze materie. Laat u daarom goed informeren en neem bij vragen contact op met uw Relatiemanager of één van onze fiscale specialisten.

CONTINUING STORY WET DBA

In 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie afgeschaft in het kader van de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Hierbij dienen ZZP’ers en hun opdrachtgevers de zakelijke relatie middels een overeenkomst tegen het licht te houden. Als u er zeker van wilt zijn dat er een juiste overeenkomst is opgesteld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dit zorgt voor meer zekerheid vooraf over de vraag of de opdrachtgever geen loonheffingen moet inhouden en de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als zelfstandig ondernemer. Als wordt afgeweken van de overeenkomst, dan bestaat de mogelijkheid dat de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete krijgt. De Belastingdienst heeft aangegeven dat er in beginsel tot 1 juli 2018 coulant mee wordt omgegaan tenzij er sprake is van fraude. Maar wie denkt dat hiermee de kous af is, heeft het mis. Het kabinet Rutte III heeft bekendgemaakt de wet die aan de modelovereenkomst ten grondslag ligt, weer te willen vervangen aangezien deze tot onrust leidt onder ZZP’ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet, die de ZZP’ers en opdrachtgevers zekerheid geeft dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. In de tussentijd blijft de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Als de plannen doorgaan dus ook na 1 juli 2018. We zeiden het vorig jaar en zeggen het nog maar een keer: de story continues. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij onze juridische afdeling.

WKR

Binnen de WKR mogen werkgevers tot 1,2% van de loonsom belastingvrij besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Dit is de zogenoemde vrije ruimte. Voor zover deze vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever loonbelasting verschuldigd tegen een tarief van 80%. Achteraf geconfronteerd worden met 80% loonbelasting over de overschrijding is niet wenselijk. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunnen daarnaast onbelast worden gegeven, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Benut dus ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Twijfelt u nog over de toepassing van de diverse WKR-regels binnen uw onderneming, neem dan gerust contact op met onze specialisten.

AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING,
MAAR LET OP DE AANMERKELIJKBELANGHEFFING

Het lijkt erop dat het kabinet Rutte III per 2019 een einde wilt maken aan de dividendbelasting. Dit betekent echter niet dat u over de winstuitkering in uw B.V. minder belasting bent verschuldigd. Een uitgekeerd dividend wordt dan volledig belast in box 2. Let op: als tegenhanger van de aangekondigde verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting, gaat per 2020 de aanmerkelijkbelangheffing omhoog van 25% naar 27,3%. Het is daarom wellicht lonend om een eventuele dividenduitkering voor 2020 te laten plaatsvinden. Wij houden de ontwikkeling hieromtrent in de gaten.

DE AUTO VAN DE ZAAK

De bijtelling voor zakelijke auto’s blijft in 2018 gelijk aan die van 2017. Rond de bijtelling voor het privé gebruik van de auto van de zaak zijn er nog 2 bijtellingspercentages. Schaft u nog dit jaar een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of vervroegde afschrijving tot 75% (VAMIL). Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2018 gelden voor de milieuvriendelijke auto, omdat pas eind 2017 de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2018 bekend worden gemaakt. Als u van plan bent om een elektrische auto van meer dan € 50.000 aan te schaffen, dan is het raadzaam om dit voor het einde van 2018 te doen. Vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling slechts voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot € 50.000. Laat u goed informeren.

UITFASEREN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om in de eigen B.V. pensioenrechten op te bouwen. De wet biedt 3 keuzemogelijkheden om het pensioen uit te faseren: fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door een afkoop met een korting en zonder revisierente, fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door een omzetting in een oudedagsverplichting of het bevriezen van het bestaande pensioen in eigen beheer. Welke keuze voor u het beste is, is van diverse factoren afhankelijk. Voor zover dit nog niet is gebeurd, overleggen onze pensioenadviseurs met u over de mogelijkheden en de voor – en nadelen van de mogelijke keuzes in uw persoonlijke situatie.

PENSIOENLEEFTIJD NAAR 68 JAAR PER 1 JANUARI 2018

Dit betekent in veel gevallen dat bestaande pensioenregelingen dienen te worden aangepast. Dit heeft dus gevolgen voor zowel werkgever als werknemer. Indien u als werkgever bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds zal één en ander op collectief niveau worden aangepast. Voor regelingen die lopen bij een verzekeringsmaatschappij zal naar alle waarschijnlijkheid de verzekeraar met een initiatief tot aanpassing komen. Indien u hier vragen over heeft dan kunt u contact op nemen met één van onze pensioenadviseurs.

EN DAN NOG DIT…..GUN UZELF VOORUITGANG

Onderzoek wijst uit dat bij bedrijven die niet op tijd veranderen de continuïteit slecht is gewaarborgd. Verander op tijd mee en denk bewust na over uw strategie. Zorg dat u uw processen op orde heeft en dat u tijdig financieel inzicht heeft. Worrell & Jetten heeft een strategisch model ontwikkeld om bij deze belangrijke zaken stil te staan. Onze 10-meting is een 0-meting om vanuit tien deelgebieden een blauwdruk van uw onderneming te schetsen als vertrekpunt voor de toekomst. Door na te denken over uw vertrekpunt geeft de 10-meting richting aan uw succes. Nieuwsgierig? Onze strategisch adviseurs Bouke van der Heiden en Matthijs van Amsterdam nemen u graag hierin mee. 
Voor meer informatie over onze 10-metingkijk op  http://bit.ly/2zpfAiP

Indien wij u van dienst kunnen zijn of vragen heeft, dan vernemen wij dat graag van u.

De partners en medewerkers van Worrell & Jetten wensen u de laatste maanden van 2017 veel succes toe en helpen u vanzelfsprekend ook in 2018 slim vooruit bij al uw ambities.

Download hier de eindejaarstips 2017!

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven