Nieuws Fiscaal

Eindejaarstips 2019

Fiscaal, 14 november 2019

Het jaar 2019 gaat richting het einde. De feestdagen staan voor de deur. Een tijd waarin u met uw geliefden terugkijkt op een hopelijk positief jaar. De eerste dag van 2019 liep voor Scheveningen uit de hand doordat het vreugdevuur brand veroorzaakte door een regenbui van vonken. In april van dit jaar werd Frankrijk opgeschikt door de brand in de Notre Dame in Parijs. Nederland wint op 18 mei de 64ste editie van het Eurovisiesongfestival. Op sportief gebied valt onder andere nog de tweede plaats voor Nederland te melden in het damesvoetbal. Ook voor Worrell & Jetten was 2019 een mooi jaar. 2019 stond in het teken van innoveren. Zo hebben wij onze Slim Vooruitblik gepresenteerd waarin uw winstpotentieel inzichtelijk wordt en is de Salarisfactory verder uitgerold. Vanzelfsprekend stond 2019 ook in het teken van onze traditionele Najaarsborrel met als thema dit jaar Oostenrijk.

Zoals u wellicht inmiddels van ons gewend bent, treft u bijgaand onze eindejaarstips 2019 aan. Onderstaand treft u vast 11 interessante tips aan. In de te downloaden special staan er nog veel meer. Met deze tips kunt u wellicht nog dit jaar een aantal zaken regelen en bovenal inspelen op de toekomst. Wij twijfelen er niet aan of er zit ook voor u een waardevolle tip tussen.

Download hier de WJ Special Eindejaarstips 2019

Speel in op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen

Vanaf 2019 zijn de tarieven in de inkomstenbelasting verlaagd. Deze trend zet zich ook in 2020 door. Hier staat tegenover dat aftrekposten minder voordeel opleveren. Behalve aftrekposten voor ondernemers gaat het om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk is het verstandig om deze aftrekposten naar voren te halen.

Overweeg afkoop van uw alimentatieverplichting

Heeft u een alimentatieverplichting aan uw ex-echtgenoot of ex-partner, dan zijn de betalingen nu nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,75%. Vooruitlopend op de aangekondigde tariefsverlagingen de komende jaren kunt u in gezamenlijk overleg met uw ex besluiten deze verplichting af te kopen. U voorkomt hiermee dat u door de aftrekbeperking de komende jaren netto meer alimentatie betaalt.
De afkoop kan betekenen dat uw ex meer belasting over de afkoopsom betaalt dan wanneer zij jaarlijks alimentatie ontvangt. Dit kan deels voorkomen worden via middeling of door de afkoopsom in een lijfrentepolis te storten. Uw ex ontvangt daaruit periodieke uitkeringen die geleidelijk worden belast. De afkoop van de alimentatieverplichting heeft voor u en / of uw ex-partner ook gevolgen voor de belastingheffing in box 3, voor de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet en voor eventuele toeslagen. Laat u daarom goed adviseren hierover.

Overweeg de oprichting van een spaar-B.V. / fonds

Heeft u op dit moment veel spaargeld in box 3, overweeg dan de oprichting van een spaar-B.V. of een open fonds voor gemene rekening om daar vóór 31 december 2019 uw spaargeld in te storten. Zo mist u de peildatum van 1 januari 2020 in box 3. De B.V. of het fonds betaalt over de daadwerkelijk ontvangen spaarrente in 2020 16,5% vennootschapsbelasting en over het restant bij uitkering naar privé 26,25% belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. Gecombineerd is dat zo’n 38% van de daadwerkelijk ontvangen spaarrente. Dat is vele malen minder dan de 0,5 tot 1,6% belasting die u over uw spaarsaldi betaalt in box 3. Het verschil in belastingheffing tussen spaargeld in box 3 en spaargeld in een B.V. / fonds bedraagt daarom algauw duizenden euro’s.

Met een B.V. zijn oprichtingskosten gemoeid en ook kosten voor instandhouding, bijvoorbeeld voor het jaarlijks (laten) maken van een jaarrekening. En om het spaargeld na verloop van tijd belastingvrij naar privé is een gang naar de notaris benodigd. Het is belangrijk bij de keuze voor de B.V.-variant deze kosten af te trekken van de jaarlijkse voordelen om te bepalen of het geheel voor u aantrekkelijk is. Een spaar-B.V. of open fonds voor gemene rekening zorgt er ook voor dat het spaargeld niet meer meetelt voor de vermogenstoets voor de toeslagen en de vermogenstoets voor de eigen bijdrage bij het verblijf in een verzorgingsinstelling.

Gebruik uw vrije ruimte over 2019 in de werkkostenregeling (WKR) optimaal

Keer ook dit jaar vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belastingvrij uit tot een bedrag van 1,2% van de loonsom van uw bedrijf. Benut deze vrije ruimte optimaal en houd er rekening mee dat deze vrije ruimte volgend jaar voor de eerste € 400.000 van uw loonsom 1,7% bedraagt en 1,2% over het meerdere. Komt u dit jaar vrije ruimte tekort, dan kunt u vergoedingen en verstrekkingen wellicht beter doorschuiven naar 2020. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u als werkgever namelijk 80% belasting over het meerdere. Ook als DGA mag u gebruikmaken van de vrije ruimte in de WKR.

Houd uw fiscale eenheid voor de VPB tegen het licht

Zijn uw B.V.’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde B.V.’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief (2020: 16,5% over de winst tot € 200.000 en 25% over de winst boven € 200.000) wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Op die manier kan elke B.V. voor zich het tariefsopstapje benutten. Ook als er plannen zijn om een deelneming te verkopen in 2020 is ontvoeging van de deelneming uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 2020 de moeite waard. Dit voorkomt een extra fiscaal boekjaar in 2020.

Let op dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking gewenst is, moet het verzoek hiertoe voor 1 januari 2020 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor u besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking.

Dividend vóór 2020 uitkeren?

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als u deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij uw B.V. Gebruikt u het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het tot uw privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of u spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting u hierover betaalt. Dit is weer afhankelijk van de omvang van uw vermogen in box 3. Met name als u weinig rendement verwacht omdat u met uw vermogen weinig risico wilt nemen én als u over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger. U kunt vermogensrendementsheffing voorkomen door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in box 2.

Dividend uitkeren om louter belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt anders als het rendement toeneemt of als u over weinig vermogen in privé beschikt. Áls u besluit om dividend uit te keren, is het belangrijk goed na te denken over de timing in verband met de peildatum in box 3 en het benutten van heffingskortingen bij uzelf of uw partner. Laat uw fiscaal adviseur doorrekenen wat in uw situatie het voordeligst is.

Beperking lenen bij eigen B.V.

Het excessief lenen bij de eigen bv voor DGA’s wordt met ingang van 2022 aan banden gelegd. Het voorstel behelst om leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen ten behoeve van de eigen woning zijn uitgezonderd.

U kunt belastingheffing voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin u meer dan € 500.000 bij uw B.V. heeft geleend. Doet u dit voor 2020, dan betaalt u nog 25% belasting over dit dividend. In 2020 wordt dit tarief verhoogd naar 26,5% en in 2021 naar 26,9%.

Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie)

In 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie afgeschaft in het kader van de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Hierbij dienen ZZP’ers en hun opdrachtgevers de zakelijke relatie middels een overeenkomst tegen het licht te houden. Als u er zeker van wilt zijn dat er een juiste overeenkomst is opgesteld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dit zorgt voor meer zekerheid vooraf over de vraag of de opdrachtgever geen loonheffingen moet inhouden en de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als zelfstandig ondernemer. Als wordt afgeweken van de overeenkomst, dan bestaat de mogelijkheid dat de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete krijgt.

De Wet DBA heeft voor nogal wat onrust gezorgd. Het kabinet heeft besloten om de wet te vervangen en werkt aan nieuwe maatregelen welke per 2021 in moeten gaan. Tot die tijd zal de Belastingdienst zich coulant opstellen als achteraf blijkt dat ZZP’ers toch in loondienst werken, tenzij er sprake is van kwade opzet. Echter, vanaf oktober 2019 heeft de Belastingdienst het toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften verscherpt. Ook worden er aanwijzingen gegeven als er bij controle toch sprake is van een dienstbetrekking. Op grond van deze aanwijzingen dient u de situatie binnen drie maanden aan te passen. Gebeurt dit niet, dan kan de Belastingdienst naheffingen en boetes opleggen. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij onze juridische afdeling.

Koop elektrische auto vóór 2020

Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000 zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaalt u 22%. Ook nu geldt de lage bijtelling voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor de elektrische auto waarvan na datum eerste toelating de termijn van 60 maanden voorbij is. Is de auto vóór 2017 voor het eerst toegelaten op de weg, dan geldt na afloop van de 60-maandentermijn als uitgangspunt zelfs een bijtelling van 25%. Van deze auto’s zal na deze periode de bijtelling dus fors stijgen.

Overweeg om de auto over te brengen naar privé en zakelijke kilometers te declareren tegen € 0,19 / km. Indien u ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet u wel een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen. Wordt de bijtelling voor u in 2020 fors hoger, dan kunt u overwegen de auto in 2020 nog maximaal 500 kilometer privé gebruiken en zo bijtelling te voorkomen.

Vraag op tijd een voorlopige aanslag

Het tarief van de belastingrente bedraagt op aanslagen inkomstenbelasting op jaarbasis 4% en op aanslagen vennootschapsbelasting zelfs 8%. Over het belastingjaar 2019 is belastingrente verschuldigd wanneer de aanslag na 1 juli 2020 wordt opgelegd. Over de periode na 1 juli 2020 tot de betaaldatum van de aanslag is dus belastingrente verschuldigd. Wijkt uw resultaat uit onderneming af ten opzichte van het resultaat uit de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019? Of geldt vorenstaande voor het belastbare bedrag van uw vennootschap? Wij geven u in overweging om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting 2019 aan te passen.

Maak dit jaar optimaal gebruik van de schenkingsvrijstelling eigen woning

Vanaf 2017 is het ook mogelijk om de hoge schenkingsvrijstelling van € 102.010 te gebruiken voor een schenking die u spreidt over drie achtereenvolgende jaren. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. Wel moet de ontvanger op alle momenten voldoen aan de leeftijdsgrens. Als iemand bijna 40 is, zijn gespreide schenkingen dus niet mogelijk. In het verleden hebben wij u geïnformeerd dat vanaf 1 januari 2017 de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning weer is ingevoerd. De regeling is soms ingewikkeld indien bijvoorbeeld in het verleden al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. In dit geval bestaat namelijk nog de mogelijkheid om een aanvullende schenking te doen en zo optimaal van de schenkingsvrijstelling gebruik te maken. Het kan daarom voordelig zijn om nog dit jaar aanvullend te schenken. Indien in 2015 of 2016 een eenmalige schenking ad € 52.752 respectievelijk € 53.016 heeft plaatsgevonden, dan kan nog dit jaar worden aangevuld tot € 102.010.

Download hier de WJ Special Eindejaarstips 2019

Indien wij u van dienst kunnen zijn of vragen heeft, dan vernemen wij dat graag van u.

De partners en medewerkers van Worrell & Jetten wensen u de laatste weken van 2019 veel succes toe en helpen u vanzelfsprekend ook in 2020 slim vooruit om uw doelen te bereiken.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven