Nieuws Fiscaal

Informatieverplichting hypotheek

Fiscaal, 14 april 2014

De afgelopen jaren is er veel gewijzigd in de hypotheekrenteaftrek. Na 1 januari 2013 afgesloten leningen dienen aan strenge voorwaarden te voldoen. Anders kan de rente niet in aftrek worden gebracht. Zo dient de eigenwoningschuld ten minste annuïtair te worden afgelost en dient de aflossingsverplichting ook in de geldleningsovereenkomst te worden vastgelegd. De aflossing dient in maximaal 360 maanden, oftewel 30 jaar plaats te vinden. Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van een fiscaal geaccepteerde geldleningsovereenkomst en annuïtair aflossingsschema.

Daarnaast is sinds begin dit jaar de renteaftrek voor de hogere inkomens (nog verder) beperkt. De renteaftrek vindt voor deze inkomens niet plaats tegen 52%, maar tegen 51,5%. Deze “korting” loopt in de komende jaren op met een 0,5% per jaar, totdat het percentage van maximaal 38% is bereikt. In 2015 kan de rente dan ook slechts tegen 51% worden afgetrokken, etc.

Niet reguliere financiers

Met ingang van 1 januari 2013 is er ook een informatieverplichting opgenomen voor geldleningen die zijn verkregen van een ander dan een bank of verzekeringsmaatschappij. Denk hierbij aan leningen die zijn ontvangen van een familielid, de eigen B.V. of de B.V. van een familielid.

De rente op deze lening is alleen aftrekbaar als u tijdig bij de Belastingdienst heeft gemeld dat u deze geldlening bent aangegaan. De melding is tijdig gedaan als u deze indient voordat u de aangifte inkomstenbelasting indient over het jaar waarin de geldlening is verstrekt. Als voor het indienen van de aangifte uitstel is verleend tot na 1 januari 2015, dan dient uiterlijk 31 december 2014 de gegevens te worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, dan verhuist de schuld naar box 3. Als binnen een maand na afloop van het jaar daarop alsnog aan de informatieplicht wordt voldaan, dan gaat de schuld met ingang van dat jaar weer naar box 1.

Als de voorwaarden van de geldlening wijzigen, dan dient u binnen een maand na deze wijziging de Belastingdienst ook hierover te informeren. Bij het tijdig en op juiste wijze doen van melding aan de Belastingdienst kunnen wij u eveneens van dienst zijn.

Overgangsrecht

Deze informatieverplichting geldt alleen voor geldleningen die zijn afgesloten na 1 januari 2013. Voor het oversluiten (herfinancieren) van een geldlening of voor een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst, die reeds bestond op 31 december 2012, geldt geen informatieverplichting.

Dit verduidelijken wij graag met een voorbeeld. Uw totale eigenwoningschuld bedraagt op 31 december 2012: € 250.000. Dit heeft u ook in uw aangifte inkomstenbelasting 2012 vermeld als eigen woning schuld. Op 1 mei 2013 sluit u bij uw eigen B.V. een lening af van € 50.000 voor de verbouwing van uw eigen woning. Als u de rente op deze lening wil aftrekken, dan dient u de lening te melden bij de Belastingdienst. Uw totale eigenwoningschuld per 31 december 2013 bedraagt dan € 300.000.

Als u op 1 mei 2013 € 50.000 leent van uw B.V. en u lost daarmee een deel van uw lening bij de bank af, dan hoeft u geen melding te doen bij de Belastingdienst. Uw totale eigenwoningschuld per 31 december 2013 bedraagt dan nog steeds € 250.000.

Voor vragen over het vorenstaande of hypotheekrente aftrek in het algemeen kunt u contact opnemen met Gerard van der Lelie of Remy Rozendaal.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven