Nieuws Fiscaal

Miljoenennota 2018

Fiscaal, 20 september 2017

Prinsjesdag 2017
Met welke nieuwe wet- en regelgeving dient u rekening te houden?

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de nieuwe plannen gepresenteerd. Het betreffen slechts beperkte of reeds voorgestelde wijzigingen. De belangrijkste kwesties rondom herziening belastingstelsel, Wet Werk en Zekerheid en de Wet DBA zijn doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

(Download hier onze volledige Prinsjesdag Special 2017)

Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen:

Belastingverlaging B.V.’s
De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 verminderd door een stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf (20%). In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

Verlaging vermogensrendementsheffing box 3
In 2017 is er een nieuw systeem ingevoerd voor de bepaling van de vermogensrendementsheffing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van staffels. Afhankelijk van de grootte van het vermogen wordt daar een fictief rendement aan toegerekend. In 2018 loopt dit op van 2,65% tot maximaal 5,38% voor een vermogen boven de € 1.000.000. Deze fictieve rendementen zijn voor 2018 iets verlaagd tov 2017. Over de eerste € 25.000 is geen belasting verschuldigd (bij partners € 50.000).

Opschorting handhaving Wet DBA
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Wijziging huwelijksvermogensrecht
Tot en met 2017 huwde men standaard in gemeenschap van goederen tenzij er bij de notaris huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Vanaf 2018 verandert dit. Indien u vanaf 1 januari 2018 huwt, is dit standaard onder huwelijkse voorwaarden. Indien u in gemeenschap van goederen wenst te huwen, dient u dit via de notaris te regelen.

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek
Vanaf 2018 bedraagt de maximale hypotheekrenteaftrek 49,5%. Ook vervalt per 1 januari 2018 de mogelijkheid om de rente op een restschuld af te trekken voor nieuwe gevallen.

Inkeerregeling
Wie vanaf 1 januari 2018 opzettelijk of door grove schuld onjuist aangifte doet, ontvangt altijd een boete bij correctie van de ingediende aangifte vanwege niet aangegeven spaartegoeden. De belastingplichtige die per ongeluk onjuist aangifte heeft gedaan, kan vooralsnog straffeloos corrigeren.

Geen pensioen in eigen beheer meer, wel afkoop met korting
De mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen is beëindigd in 2017. Het is slechts mogelijk om een pensioen op te bouwen bij een externe verzekeraar. Voor bestaande pensioenafspraken wordt het mogelijk om deze premievrij te laten staan, om te zetten in een oudedagsverplichting of af te kopen tegen een gunstig tarief. Er wordt respectievelijk 34,5% (2017), 25% (2018) en 19,5% (2019) korting verleend.

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning
In 2018 is het mogelijk dat iedereen een onbelaste schenking van maximaal € 100.000 kan doen aan iemand met een leeftijd tussen de 18 en 40. De schenking dient te worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning of aflossing van de hypotheek van de eigen woning. Het is mogelijk om de schenking verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. Indien in het verleden gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling kan onder voorwaarden dit bedrag worden aangevuld tot € 100.000.

Bijtelling auto
In 2018 zijn er nog maar twee bijtellingspercentages voor nieuwe auto’s. 4% voor nul-emissie auto’s en voor alle andere auto’s 22% bijtelling. Bestaande auto’s houden hun huidige lage bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Auto’s die onder de 25% bijtelling vallen, kunnen geen gebruik maken van de lagere bijtelling van 22%. Dit blijft 25%. Vanaf 2019 wordt het bedrag voor elektrische nul-emissie auto’s gemaximeerd op € 50.000. Over het meerdere is 22% bijtelling verschuldigd.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid uw vragen over de voorgestelde wijzigingen te beantwoorden. In dat geval kunt u contact opnemen met uw relatiemanager van ons kantoor.

Download hier onze Prinsjesdag Special 2017

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven