Nieuws Fiscaal

Miljoenennota 2019

Fiscaal, 19 september 2018

Minister van Financiën Hoekstra presenteerde gisteren de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Tevens is het kabinet voornemens om de grondslag voor de belastingheffing te verbreden. Lagere aftrekposten, maar ook lagere belastingtarieven.

(Donwload hier onze volledige Prinsjesdagspecial 2019)

Wij hebben de tien belangrijkste wijzigingen voor 2019 voor u op een rij gezet.

Verhoging lage btw-tarief
Het lage btw-tarief wordt naar verwachting verhoogd van 6% naar 9%. Dit ziet met name op levensmiddelen, kapper en tijdschriften .

Verlaging Vpb-tarief
Voor winsten tot € 200.000 wordt het vennootschapsbelastingtarief in 2019 verlaagd van 20% naar 19%. Voor resultaten boven de € 200.000 zal het tarief in 2019 worden verlaagd van 25% naar 24,3%.

7% bijtelling op fiets van de zaak
De huidige regeling voor vaststelling van het privégebruik van een fiets van de zaak wordt vereenvoudigd door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te voeren. Deze bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs.

Bijtelling auto
Vanaf 2018 zijn er nog maar twee bijtellingspercentages voor nieuwe auto’s. 4% voor nul-emissie auto’s en voor alle andere auto’s 22% bijtelling. Vanaf 2019 wordt het bedrag voor elektrische nul-emissie auto’s gemaximeerd op € 50.000. Over het meerdere is 22% bijtelling verschuldigd

Aanpassingen eigen woning
Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek
Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, bedraagt volgend jaar 49%, nu nog 49,5%. De geleidelijke afbouw wordt de jaren erna versneld met 3%-punt per jaar tot ongeveer 37% in 2023.

Verlaging EWF naar 0,55%
Het eigenwoningforfait bedraagt voor woningen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 momenteel 0,7% van de WOZ-waarde. Dit percentage gaat omlaag naar 0,55%. Vanwege de sterk gestegen woningprijzen betekent de daling echter niet dat er een even grote lastenverlichting ten aanzien van de eigen woning optreedt.

Eerste stap afschaffen aftrek geen of geringe eigen woning schuld
Wie nu geen aftrekbare hypotheekrente heeft, hoeft ook geen eigenwoningforfait in aanmerking te nemen. Deze faciliteit wordt de komende 30 jaren in evenredige stappen afgebouwd, te beginnen in 2019

Verhoging arbeidskorting
De arbeidskorting wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar maximaal € 3.941 in 2021. Vanaf een inkomen van € 36.344 wordt vanaf 2019 de arbeidskorting afgebouwd tot nihil. De verhoging van de arbeidskorting is bedoeld om (meer) werken lonender te maken.

Verlaging afschrijven onroerend goed
De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet verder meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt
In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden. Verliezen die zijn ontstaan voor het boekjaar 2019 kunnen nog steeds negen jaar voorwaarts met positieve resultaten verrekend worden.

Afschaffing dividendbelasting
Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

Verhoging vrijwilligersvergoeding
Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn, geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. Deze plafonds worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

Update 20 september 2019
Extra: Schulden DGA aan B.V.
In de aanbiedingsbrief van de Miljoenennota en extra begeleidend schrijven is opgenomen dat directeur-grootaandeelhouders met een schuld aan hun eigen bv over bedragen boven de € 500.000 vanaf 2022 aanvullende belasting dienen te gaan betalen.
Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:
– Als de totale som van alle schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen;
– De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking;
– Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De heffing zal tegen het actuele box 2 tarief gebeuren. 2019: 25%, 2020: 26,25%, 2021: 26,9%

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid uw vragen over de voorgestelde wijzigingen te beantwoorden. In dat geval kunt u contact opnemen met uw relatiemanager van ons kantoor.

Donwload hier onze volledige Prinsjesdagspecial 2019

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven